Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘#Underhåll’ Category

När vi förberedde oss för att segla till Karibien så hörde man från väldigt många att man skulle få problem med fukt och mögel pga den höga luftfuktigheten och det myckna regnandet. Efter att ha varit där i två säsonger kan vi bara konstatera att vi hade inga som helst problem med mögelkulturer eller fukt.

Så seglar vi då tillbaka till Europa och tillbringar nu vintern på en av de varmare platserna i Europa (förutom Kanarieöarna). Temperaturen sjunker till strax under 20 grader på dagarna och på nätterna till runt 10 gr. Vad händer, jo mögel frodas lite här och där.

Så idag har anti-mögelkultur jakten påbörjats.

 

When we were preparing to sail to the Caribbean we were told by so many that we would get problems with moisture and mold because of the high humidity and heavy rain. After being there for two seasons, we can only say that we had no problems with mold cultures nor the moisture.

then we sail back to Europe, and now spends the winter on one of the warmer places in Europe (except the Canary Islands). The temperature drops to just under 20 C ‘868 F) in daytime and nights around 10 C (50 F). What happens, I find mold every here and there.

So today has anti-mold culture hunt commenced.

Read Full Post »

Strax innan jul, när jag plockad fram juldekorationerna upptäckte jag att det stod massvis (ca 20 l) vatten i stuvfacket under golvet. Min kära hushållsassistent var bara en hårsmån från att drunkna (hemska tanke). Vi öppnade facket som var bredvid och även där en massa vatten. Vi började klia oss i huvudet, var i hela fridens dar kommer vattnet ifrån??? Så vi tömde facken och några dagar senare var det vatten i det första facket igen. Det var på tok för mycket för att det skulle kunna vara kondens pga kallt vatten och varm båt. Kunde det vara kondens från kylen? Läcker kylarnas kylsystem kylvatten? Vi vände upp och ner på hela utrymmet runt salongsbordet. Nix alla slangar som skulle kunna läcka var torra.

Så skulle jag baka julbröd. Ner i ett annat stuvfack i golvet under vasken, och där var lika mycket vatten som i det första facket. Som tur var hade jag förpackat mjölet väl så det var inte skadat. Vi tömmer facket och torkar torrt. Någon dag senare, massor av vatten igen. Med massor menar jag då ca 10 l.

Ytterligare någon dag senare så skulle köket julstädas. Jag ligger på alla fyra och skurar durken. Får då se att en panel under spisen har fått en fuktskada längst ner mot durken. Så konstigt. Öppnar upp facket under spisen och jo, visst är där lite fuktigt men inte så att vi skulle fått fukt i panelen. Skrovet och slangarna som går där är inte snustorra men heller inte blöta. OK, kondens säger vi och stänger facket efter att ha torkat torrt.

Så igår, var jag nere i fack nr 1 igen. Herre jissis 25-30 liter vatten. Jo det är ett stort fack. Kollade under vasken och där stod ca 15 liter. Vi fattade ingenting. Ut med tvättmaskinen så att vi kunde få ut kylskåpet för att kolla om det kom kondens från värmerören när vi körde dieselvärmaren. Lite fuktigt under kylen men det torkades upp, efter en stund så är det lite fuktigt igen. Hmmmm då är det kondens från värmaren. Men värmeröret var inte fuktigt, avloppsslangen torr. Så kom jag på facket under spisen. Vi öppnade upp och jo det stod vatten i hörnan där panelen var fuktigt. Några färskvattenslangar som gick där var lite fuktiga. Jonas torkade torrt. Skruvade några varv på slangklämmorna. Vi lät allt stå öppet under några timmar för att enkelt kunna kontrollera. Nix inget mer vatten. I morse ny kontroll fortfarande snustorrt. Jippie! problemet är löst. Det var dessa små slangar som transporterar färskvatten till vasken i förpiken som läckte. Men icke mer, peppar peppar.

Så en serie av händelser, julpynta-brödbak-julstädning gjorde att vi blev uppmärksammade på problemet.
Vi blev även uppmärksammade på att dessa fyra stuvutrymmen är i serie, och alltså kan distribuera vatten mellan sig. Så var det med de vatten täta stuvfacken…..

IMG_4578

Tvättmaskin o kyl bortmonterade / Whaser and fridge de-mounted

IMG_4579

Kylens utrymme och mot vaskskåpet / the fridge space towards the zink compartment.

IN ENGLISH

Just before Christmas, when I was searching for the Christmas decorations I discovered that there were tons (about 20 litres) of water in the locker under the saloon table in the floor. My dear Food Processor were just a hair’s breadth away from drowning (terrible thought). We opened the compartment next to the first and a lot of water there as well.

We started scratching our heads, where on earth did the water comes from??? So we emptied the bins and a few days later there was water in the first compartment. There was far too much to be condensation because of cold water and warm boat. Could there be condensation from the fridge? Was the fridges cooling system leaking water? We turned the entire space around the saloon table up-side-down. Nope, the hoses that could be able to leak was dry.

A couple of days later it was time to make some Christmas bread. Down into an other locker where I had all the flour stowed, and there was nearly as much water as in the first compartment. Luckily I had packed the flour well so it was not damaged. We empty it from water and wiped dry. Some days later, lots of water again. With lots, I mean about 10 l.

Further days later the kitchen floor to be cleaned. I’m on all fours and scrubs the floor. When I discovered that panel under the stove had a water damage close to the floor. How strange. Opened up the compartment under the stove, and yes, it is a little bit humid, but not so much. The hull and the tubing that goes there is not bone dry but not wet. OK, condensation, we said, and closed the compartment after wiping dry.
So yesterday, I was down in compartment No. 1 again. Oh My God! 25-30 litres of water! Well it is a large compartment. Checked under the sink and there was about 15 litres. We were totally confused. Out with the washing machine so we could get the refrigerator out to check if there was condensation from the heating pipes when we run the diesel heater. Bit humid under the fridge but we wiped it dry and after a while it is a bit humid again. Hmm then it is condensed by the heater. But the heating pipes were not wet, and the drain hose was also dry. Then I remembered the compartment under the stove. We opened it up and yes it was water standing in the corner where the panel was humid. Some fresh water hoses that run through that area was a little damp. Jonas wiped it dry and twisted a few turns on the hose clamps.

We let everything be open for a few hours to be able to make easy controls. Nope, no more water. This morning , a new check still bone dry. Yippee! the problem is solved. It was these small tubes that transports fresh water to the sink in the forepeak that was leaking. But no more, knock on wood.
Then a series of events, decorate-bread-Christmas cleaning made us aware of the problem.
We were also made aware that these four storage compartments are in series, and thus can distribute water between them. So much for the watertight compartments… ..

Read Full Post »

DSC_0001_01

Riktigt så här mycket hade det inte växt i vår vattenlinje sedan i september, men tillräckligt mycket för att Jonas ansågs sig tvingad att ta på våtdräkten och dykutrustningen för att gå ner i det 16 gradiga vattnet här i marinan. Om det bara var för att doppa sig, så hade väl 16 grader varit OK, men nu behövde han vara nere i vattnet i åtminstonde 20 minuter. Han var ganska så frusen när han kom upp på båten igen. (Ibland är jag glad att jag inte kan dyka)

Det är både positivt och negativt med att vi har lugnt vatten inne i marinan. Fördelen är att båten knappt rör sig. Inte ens när det blåser får vi några vågor där vi ligger. Nackdelen är då att vattnet blir vädligt stillastående. Med många båtar på samma ställe så blir ju vattnet ganska så näringsrikt. Så att man måste ner och tvätta bottnen emellanåt är inte så konstigt.

 

IN ENGLISH

It hadn’t really grown this much at our water line since September, but enough for Jonas to considered himself obliged to take the wetsuit and scuba gear to go down in the 16 degree water here in the marina. If only it were for a short swim, then would 16 degrees have been OK, but now he needed to be down in the water for at least 20 minutes. He was quite frozen as he came up on the boat again. (Sometimes I’m glad I can not dive)

There are both positive and negative that we have calm water within the marina. The advantage is that the boat is hardly moving. Not even when the wind blows we get any waves we are located. The disadvantage is that the water becomes very stagnant. With many boats in one place the water becomes quite nutritious. So that one has to be down and wash the underwater hull every now and then is not very surprising.

Read Full Post »

Watermaker

Vi är så lyckligt lottade att vi har en watermaker ombord. Dvs en apparat som genom omvänd osmos tillverkar färskvatten av saltvatten. Vi kan tillverka max 60 liter per timme om salthalt och vattentemperatur är perfekta vilket det oftast inte är så ca 50 l/tim får vi nog ihop.

Men för att apparaten skall fungera som den ska och leverera kvalitativt vatten så måste membranen bytas ungefär vart annat år Vi försöker att krama ut så mycket tid/vatten som möjligt ur våra membran för det kostar en del att köpa nya.

Nu i december bytte vi till nya membran, de gamla hade producerat ca 60.000 l vatten och PPM (Partiklar per miljondel) värdet låg uppemot 800. Rekommenderat max värde är 1000 men vi försöker hålla oss till under 500.

Jonas monterade isär watermakern och satte dit de nya membranen och bytte grovfilter. Jippi nu skulle vi få gott vatten igen.
Ha! Trodde vi. De första literna visade ett PPM värde på ca 370, vi hade förväntat oss ca 250. Men vi hade inte mycket val de är iallafall bättre än de gamla. Men PPM värdet fortsatte att stiga och efter ca 1 månad låg vi mellan 450 och 600. Ja, det varierar så mycket.

Vi tog kontakt med leverantören, som efter några dagar kom tillbaka och sa att vi skulle få nya membran. Det måste varit tillverkningsfel på de vi fått. Glädjen var stor ombord, så nu har vi bokat in några dagar i en marina så att vi får en postadress de kan använda för att skicka hit prylarna.

Jag gillar verkligen leverantörer som tar sitt ansvar, och det måste jag tillägga att hittills så har de få reklamationerna vi behövt göra fungerat perfekt.

Read Full Post »

Så flög då V tillbaka till Singapore och vi var ensamma igen och stillheten sänker sig över båten. När killarna var här var det ständigt liv och rörelse. Musik, prat, skratt vilket var en underbar känsla. Nu dröjer det ett tag innan vi är tillsammans alla fyra igen. Längtar redan…….

Nåväl, vårt liv fortsätter som vanligt med att fixa prylar som inte funkar som det ska. Elen ombord är ju ett ständigt aber. Gissa om jag är trött på allt snack om Watt och Ampere och att ständigt tänka sig för när man behöver el.

Vindgeneratorn och solpanelerna är just nu (ta i trä) i full produktion och under förra veckan när det blåste så in i norden här tillverkade Vindgeneratorn mer el än vad den gjort under hela året den varit installerad!!
De solpanelerna som “blev över” när vi installerade de nya på taket, fick varsin aluminiumram och hänger nu snyggt och prydligt på mantåget när vi ligger stilla. Solpaneler och Vindgenerator gör att vi egentligen bara behöver köra dieselgeneratorn för att göra vatten. Äntligen har vi nått den nivå på förnyelsebar energi som vi strävat efter i många år.

Men ingen lycka som är beständig. Hösten 2012 fick vi införskaffat nya batterier. De gamla gav upp ett efter ett och denna gång satsade vi på 6V Golfbils batterier. Vi har ju 24 V system ombord så vi kopplar dem 4 och 4 och har alltså två banker med en massa Amperetimmar. När vi fick dem så var det tre stycken som det var lite tveksam kvalitet på. Men att skicka tillbaka dem för att få tre nya blev krångligt och dyrt så vi beslöt att behålla dem. Men nu, så gav de tre upp och vi skulle då ersätta de tre. Tror ni att det gick att få tag på likadana batterier? Nej, just det. Det gick inte. 6V golfbatterier var inga problem men inte med AGM och det antal Ah vi hade gick inte. Så det var då bara att bita i det otroligt sura äpplet och skaffa åtta nya. Som tur var kunde vi sälja de fyra gamla som fungerade  så kostnaden blev i slutänden inte så hög.

Att få batterierna från marinshopen till båten blev spännande. Jonas tog alla 8 på en gång i jollen, jag åkte efter i en annan jolle.

IMG_2038

Vi var väldigt glada att vind och vågor lyste med sin frånvaro. Nu är batterierna på plats och alla fungerar precis som de ska. Nu hoppas jag innerligen att vi inte behöver byta på några år.

Read Full Post »

IMG_0312.JPG

Vår jolle fick för ca 3 år sedan några lager epoxi på bottnen för att minska slitaget på själva plasten. Hjulen på släden som vi använder vid sjösättning och ombordtagning av jollen är i minsta laget och punktbelastningen blir ganska stor. På några ställen hade det skyddande epoxi lagret gått sönder och behövde lagas.

Så nu har vi varit fångar på båten i några dagar medan Jonas fixar till det hela. Slipar bort det gamla och lägger på ny epoxi och ny glasfibermatta.
Baby Annila blir som ny igen!

Nästa gång ska vi komma ihåg att stänga fönstret ner till akterkabinen. Det var där allt slipdamm hamnade…..

Read Full Post »

Metallurgi

Läran om metaller. Ganska bra att ha lite kunskap om, iallafall när man är i marin miljö.

Även om det är en plastbåt vi har så har vi dessutom en mängd olika metaller.
Mantåget är i rostfritt, ankare och kätting är galvaniserat stål, masten i aluminium, schacklar i rostfritt, propeller i brons, skrovgenomförningarna i brons.
Vissa av dessa metaller är mer känsliga än andra för kontakt med andra metaller. Ju mer uppblandad metallen är, desto känsligare. Därför måste man alltid tänka sig för när man monterar något i metall, eller applicerar bottenfärg.
Bottenfärg?? Jo, den innehåller ibland koppar och det funkar inte tillsammans med aluminium t.ex
Här är kompisens aluminium propeller, som han för drygt ett halvår sedan målade med en bottenfärg innehållande koppar.

IMG_0310.JPG

Vi har en däcksborste som vi skrubbar däcket med, skaftet är av aluminium och vi förvarar borsten på akterdäck under rostfria rör som jollen vilar på. Upptäckte härom dagen att det inte var så smart. När jag kopplade vattenslangen till skaftet så blev jag duschad. Först beroende på att en packning var kass, men även efter bytet. Tittade lite nogrannare på skaftet, det var fullt av små knappnåls stora hål som vattnet sprutade ut från. Nu var det iofs bara skönt med en dusch, men inte bra alls.

Vi har ett extra ankare i galvat stål, i en av luckorna på däck. I samma utrymme förvarade vi även en stävstege av rostfritt stål. Ingen bra kombination det heller. Nu var det ”bara” ytskiktet på ankaret som råkade illa ut, men eftersom båda prylarna är sådana som vi kanske använder vart annat år, så hade det kunna gå illa för ankaret.

Masten som är av aluminium har en mängd olika beslag monterade men här är det ingen direktkontakt mellan de olika metallerna. De separeras med plast distanser.

De gamla solpanelerna har fått fina aluminium ramar som gör att vi kan hänga panelerna på mantåget. Svetsaren var ombord och tog mått, kliade sig i huvudet, funderade, och kom tillbaka med ihopsvetsade ramar med plastbeslag att för att montera dem på mantåget. Han fick bakläxa, ramen vilade på det rostfria mantåget och så ville vi inte ha det. Tillbaka till verkstaden och montera dit distansklossar. Nu funkar det perfekt.

IMG_0311.JPG

Men man kan få korrisions skador på metallen under vattnet utan att den har kontakt med annan metall. Så kallad elektrlys. Det råkar man framförallt utför när man ligger i marinor och elströmmen är dåligt jordad, om grannbåten har dålig jordning och om den är av stål eller plast. För att undvika detta på känsliga metallföremål under vattenytan (propeller, propellerskaft, bottengenomföringar) så monterar man offeranoder på skrovet i närheten av områden som behöver skydd. Offeranoden är tillverkad av zink och eftersom det är en mindre ädel metall än vad som använts i t.ex propellern så äts anoden upp först.

Inser nu att som båtmänniska måste man ha en mängd konstiga kunskaper….

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »