Sicilien–Sicily

Sicilien som är Medelhavets största ö har en mycket lång historia och varit befolkad otroligt länge.

Enligt Thukydides, en grekisk historiker född ca 460 fKr död omkr 400 fKr, så är Siciliens ursprungsbefolkning sikaner, elymer och sikeler och de levde på ön fram till ca 750 f.Kr De hade delat upp ön emellan sig i tre delar.

 

Sicily is the largest island in the Mediterranean. It has a very long history and has been inhabited incredibly long.

According to Thucydides, the Greek historian born about 460 BC dead approx 400 BC, the first inhabitants of Sicily was the Sicani, Elymians and Sicels, they lived on the island until about 750 BC and had the island divided between them in three parts.

Tribes_of_Sicily_by_11th_century_BC

Efter dem är det många som varit intresserade av ön. Här har Karthago och Grekland varit kolonisatörer (i ca 500 år) och Sicilien blev då en del av Magna Graecia (Storgrekland). Sedan kom Romarna och jagade iväg grekerna och ön var under Romerskt styre i ca 650 år.
Så var det då dags för Vandalerna att jaga bort Romarna. Vandalerna var jobbiga för Romarna för de bråkade med dem lite överallt. Här kan du läsa mer om Vandalerna.

Saracener (idag Syrien) och Bysantiner (idag ungefär Turkiet) regerade här 535 – 1072 e.Kr

 

After them, many has been interested in the island. Carthage and Greece was the  colonists for about 500 years and Sicily then became part of Magna Graecia. Then the Romans came and chased the Greeks away and the island was under Roman control for some 650 years.
Then it was time for the Vandals to chase away the Romans. The Vandals were troublesome for the Romans since they bother them everywhere. Here you can read more about the Vandals.

Saracens (today Syria) and Byzantines (today Turkey) ruled here 535-1072 AC

image

År 1072 e.Kr var det Normandernas tur. I Cefalú på Siciliens norra sida byggdes den fina katedralen av en Normandisk kung. Denna period kallas Kungariket Sicilien landet kallades Bägge Sicilen och består ända in på 1800-talet.   In 1072 AC it was the Normans turn. In Cefalu on Sicily’s north side a lovely cathedral was built by the Norman king. This period is called the Kingdom of Sicily country called Two Sicilies and composed well into the 1800s.

 

Kungariket Sicilien 1154

År 1861 blev Sicilien införlivat i den Italienska nationalstaten. Men om man till en Sicilianare säger att han är italienare så protesteras det vilt. De är Sicilianare och inget annat.

Under 1500-talet var det en kyrk-boom här på ön, eller iallafall här i Licata, alla kyrkor vi såg eller besökte häromdagen var byggda under den perioden.

I marinmuseet som vi besökte daterades det äldsta ankarna som de hittat, till 2000 år f.Kr! Innebär då att detta ankare använts av Sicanierna eller deras förfäder för 4000 år sedan. Ett hisnande tidsperspektiv.

Så vad kan Sicilien var känt för mer än sin långa historia? Maffian förståss. Costa Nostra som är ursprunget startade här på Sicilien i mitten av 1800-talet. Nu är man kanske inte så stolt över detta och det är inget man pratar om.

Vi i Sverige har faktiskt en ganska stark anknytning till Sicilien. Iallafall den 13 december varje då vi firar Sankta Lucia. Lucia föddes i Syrakusa och dog martyrdöden bara 21 år gammal. Det sägs att hon som mycket ung avlade ett kyskhetslöfte, men hon berättade inte om detta för någon. Hennes far dog och några år senare skulle hennes mamma gifta bort henne. Lucia bad till Gud att han skulle hjälpa henne. Strax efteråt blev hennes mamma sjuk i en blödarsjuka som ingen kunde bota. Lucia vallfärdade med sin mamma till Catania och helgonet Agatas grav. Där skall Agata ha uppenbarat sig för Lucia och frågat varför hon bad Agata göra något hon kan göra själv. “Din tro botar din mamma”. Mamman blev frisk och lovade att inte gifta bort sin dotter. Friaren blev dock förgrymmad och anmälde henne till kejsare Diocletianus som förföljde kristna. Lucia blev fängslad och torterad och dömdes till att bli glädje flicka (hora)!? Hon gav sig dock inte frivilligt och när hon fördes i oxspann till bordellen frös spannet fast och gick inte att rubba. Man hällde kokande olja över henne, man stack ett svärd genom hennes hals, men hon överlevde ända tills någon kom för att ge henne den sista smörjelsen. Hon blev sedemera upphöjd till både martyr och helgon i både den Romersk-Katolska och den Ortodoxa kyrkan.
Varför vi i Sverige firar henne med levande ljus i håret och en bricka med bullar är därför att det sägs att hon gick med mat till fångarna i de mörka fängelsehålorna och för att kunna bära så mycket mat som möjligt satte hon ljuset på huvudet för att kunna se bättre och få båda händerna fria.

 

In 1861 Sicily was incorporated into the Italian national state. If you call a Sicilian an Italian, the Sicilian will very clearly tell you that he is a Sicilian.

During  approx 1520-1560s there was a church-boom here on the island, or at least here in Licata, all the churches we saw or visited the other day were built during that period.
In the Marine Museum we visited, the oldest anchor that they had found was dated  to 2000 BC! Then means that this anchor was used by the Sicanians or their ancestors 4,000 years ago. A breath taking perspective.

So what can Sicily be known for more than its long history? Well the Mafia course. Costa Nostra is the origin started here in Sicily in the mid-1800s. Now, they might not be so proud of this and it’s not something you talk about.

Sweden has a fairly strong connection to Sicily. Anyway at December 13 every time we celebrate St. Lucia.
Lucia was born in Syracuse and died a martyr’s death, only 21 years old. It is said that when she was very young, made a vow of chastity, but she did not tell this to anyone. Her father died a few years later, her mother wanted Lucia to be married. Lucia prayed to God that he would help her. Shortly afterwards her mother went ill with a bleeding disorder that no one could cure. Lucia pilgrimage with her mother to Catania, and the Saint Agatha’s tomb. Where Agatha should  have appeared to Lucia and asked why she asked Agata do anything she could do by her self. "Your faith will cure your mother." The mother became healthy and promised not to force her daughter into a marriage. The prospective spouse, however, became furious and reported her to the Emperor Diocletian who persecuted Christians. Lucia was imprisoned and tortured, and sentenced to be prostitute (whore)!! She didn’t give up voluntarily, and when she was brought in team of oxen to the brothel, the span froze fixed and could not be moved. They poured boiling oil over her, stuck a sword through her neck, but she survived until someone came to give her the last rites. She was later promoted to both martyr and saint in both the Roman Catholic and the Orthodox Church.
Why we in Sweden celebrate her with candles in her hair and a tray of buns is why it is said that she went with the food to the prisoners in the dark dungeons and to be able to carry as much food as possible, she put the light on her head get a better view and have both hands free.

Sankta LuciaBildresultat för sankta lucia sverige

Den fortfarande aktiva vulkanen Etna ligger på ostkusten och på dess sluttningar är det gott om diverse odlingar. Vingårdar och frukt och grönsaksodlingar. Rött vin från Etnas sluttningar är ett mycket trevligt vin, men vi återkommer om det.
Etna är ca 3000 m hög och på vintrarna blir hon snötäckt.
 

The still active Mount Etna is on the east coast of the island and on its slopes there are plenty of diverse cultures. Vineyards and fruit and vegetable gardens. Red wine from Etna is a very nice wine, this we will write about later.
Etna is about 3000 m high and in the winters, she becomes snow-covered.

Bildresultat för etna sicilien

Huvudstaden Palermo i nordväst är även öns största stad. Vi får se om vi kommer dit igen. Kanske att vi ger staden en chans till.

Planeringen för vinterns rundturer är i full gång och jag garanterar, det kommer att bli mycket att skriva om.

 

The capital Palermo in the northwest is also the island’s largest city. We’ll see if we get there again. Maybe we give the city an other chance.

 

Planning for our winter tours are in full swing and I guarantee, there will be much to write about.

Annons

2 kommentarer

  1. Don’t miss the International Marionette Museum i Palermo,
    nor the catacombs! – Seems that Etna is spouting again.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s