Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Seglingar’ Category

I morse satt jag och tittade på fiskarna i sina småbåtar som drev med tidvattnet och försökte få napp. En kille drev sakta förbi oss och när han passerat oss startades motorn och han for med full fart mot strömmen och in mot stan igen. Några minuter senare kokade  vattnet av fisk som hoppade och skuttade. Undrar om det var av glädje att en krok försvunnit eller om det var att en större och hungrigare fisk jagade dem???

Foto? Sorry var inte tillräckligt vaken för det.

IN ENGLISH

This morning I sat and watched the fishermen in their small boats drifting with the tide, trying to get a bite. A guy floated slowly past us, and when he passed us he fired the   engine up and went at full speed towards the stream and back into the city. A few minutes later the water boiled of fishes that jumped. 

Wondering if it was with joy that a hook had disappeared or if it was that a larger and hungrier fish chased them ???

Picture? Sorry, wasn’t enough awake for that …

Annonser

Read Full Post »

Sträckan att segla från Gibraltar till Portimao på Algarve kusten är ca 130 sjömil (ca 65 mil) en sträcka som vi normalt sett inte har några större problem att avverka på 24 timmar. En här gången tog det 39 timmar!! Motvind i princip hela tiden och när vinden vred så att vi kunde segla rakt mot målet så dog den ut. Vi hade ganska svaga vindar hela tiden men lite orolig sjö vilket våra stackars vänners magar inte gillade. Båda låg fullständigt däckade större delen av seglingen.

Solen sken inte ett regn mål i sikte. Vi stor trivdes.


IN ENGLISH

The distance to sail from Gibraltar to Portimao on the Algarve coast is about 130 nautical miles a distance that we normally do not have any problem to make in 24 hours. But this time it took 39 hours !! Headwind in principle all the time, and when the wind turned so that we could sail straight towards the goal it died out. We had pretty light winds all the time but a bit disturbed sea which our poor friends’ stomachs did not like. Both were fully decked most of the sailing.

The sun is shining and not a rain cloud in sight. We really enjoyed the trip.

Read Full Post »

Lugnet och tystnaden lägrar sig i båten. Tre av fyra sover gott. Dieselgeneratorn mullrar lite hemtrevligt i bakgrunden vinden och vågorna hörs mest. Halvmånen lyser upp natten så det är ett svart grått skymningsljus även nu kring midnatt.

Normalt så har vi tre timmars vakter på nätterna men nu när vi, pga av en massa hinder i vattnet, måste slå ungefär varannan timme så blir en vakt ett kryssben. Jonas hade lite svårt att somna så han fick sova en stund till efter slaget. 

Vi seglar relativt nära Spanska kusten vilket gör att fyrar och städer lyser upp horisonten. Men det ser vi bara när kryssbenet tar oss nordväst. När vi slår nästa gång kommer vi att segla mot sydväst istället och då är det bara månen som lyser vår väg.

På VHFn vaknar en massa skumma typer till liv och fyller etern med en massa underligheter. Visslingar, blåsa-i-mikrofonen-tävling, ylanden och en massa meningslöst tjatter. Ganska enerverande och man undrar vad de får ut av det hela. De får ju liksom inga svar….
IN ENGLISH

The boat as gone into night mode. It is quiet and calm. Three out of  four are asleep. The diesel generator rumbles a bit cozy in the background. wind and the waves are heard most. The half Moon lights up the night so it is a black and gray twilight even now around midnight.

Normally, we have three-hour watches at night but now that we, because of a lot of obstacles in the water, must tack  approximately every two hour it becomes a tack watch. Jonas had little trouble falling asleep so I let him go back to sleep for a while after the last tack.

We sail relatively close to the Spanish coast allowing lighthouses and cities to lit up the horizon. But that is only visible when we are tacking to nort-west. Ehen we tack next time we will face south-west And only the moon willmlight up our way.

On the VHF a lot of odd  types wake up and fill the air with a lot of oddities. Whistles, blow-in microphone contest, howls, and a lot of meaningless chatter. Pretty strange, and you wonder what they get out of it all. ‘Cause obviouslybtheybdon’t get any answers…

Read Full Post »

Vi lämnade Gibraltar vid 11-tiden. Välbunkrade med både mat, dryckjom och diesel. Svårt att låta bli när man kan köpa 1 liter Famouse Grouse whisky för 6,50 £ och gin till drajjan för ungefär samma pris. Diesel för 0,28 £ är inte heller fel.

Inget regn!! På hela dagen!! Men tyvärr nästan rakt västliga vindar så vi har kryssat större delen av dagen. Vi är just nu strax utanför Trafalgar och är väl framme på Algarve i morgon eftermiddag. Men det är så skönt att kunna segla! Slippa motorns brummande.

Marocco i bakgrunden. / Morocco in the back

IN ENGLISH

We left Gibraltar at 11 o’clock. Well provisioned with both food, drinks and diesel. Hard to resist when you can buy one liter of Famouse Grouse whiskey for £ 6.50 and gin to Vodka/Gin Coctail for about the same price. Diesel for £ 0.28 is quite all right too .

No rain !! For the whole day !! But unfortunately nearly straight westerly winds so we have tacked most of the day. We are currently just off Trafalgar and will arrive at  the Algarve tomorrow afternoon. 

But it’s so nice to be able to sail and no engine humming.

Read Full Post »

36 timmar ute på havet för att komma från A till B är en för kort distans för att man ska komma in i  lång distans tempo och rutiner och för lång för att inte ha rutiner. Ett irriterande mellanläge. 

I morse vid frukost hade vi gjort ungefär 2/3 av trippen. Dvs en lång dags etapp kvar. Ingen sol, ingen vind men däremot lite regn och en åskvarning.

Den här gången lade vi rutten långt från lastfartygens rutt och vi har haft väldigt få möten. I natt hade jag en som korsade vår väg med bara 6-700 m tillgodo. Lite spännande och Jonas blev på sin vakt uppropad av ett lastfartyg som vi var på frontalkurs med. De kom överens om att mötas Babord – Babord dvs båda girade någon grad styrbord och kollisionen var undanröjd.

Nu börjar vi närma oss Gibraltar, där alla rutter in i och ut från Medelhavet koncentras. Då är man mycket glad för de elektroniska hjälpmedlen som finns idag.

AIS, Ett system som via VHF frekvensen sänder ut information om det egna fartyget och tar emot info från andra är ett otroligt bra hjälpmedel. Vi kan lägga upp AIS infon direkt på sjökortet och får då en tydlig bild över omvärlden i närområdet. Naturligtvis måste man ha manuell avspaning också, många fritidsbåtar saknar sändande AIS. Man ser även namnet på det andra fartyget, vilket ör praktiskt om man behöver ropa upp på VHFn.

På sjön finns det mycket klara regler om väjningsplikt men också att alla parter skall hjälpas åt att minska risken för kollision. 


Den lilla röda båten det är vi. Fartyg i närheten är blå el gröna trianglar. Den som är akter om oss och markerad med en rosa-aktig ring är ett fartyg vi har markerat för att vi ska se om han kan passera oss utan problem. Vi får då reda på hur fort han förflyttar sig, vilken kurs han håller, med vilket avstånd han passerar och hur lång tid som är kvar tills han passerat. Mycket praktiskt. Just detta fartyg kommer att korsa vår väg ca 700 m framför oss om ca 1 tim. 
Här har jag zoomat ut lite mer så man ser kuststräckan och Gibraltar Sund.

Read Full Post »

Cartagena, Spanien. Det ÄR skillnad på hamn o hamn. I Licata var det väldigt lungt, inte mycket som hände. I Ibiza Marina var 98% av båtarna tomma och enda underhållningen var när en stor färja kom in i hamnen. Cartagenas Marinor delar hamn med kryssningsfartyg, containerbåtar, Räddningsbåtar och marinen. Finns säkert en kustbevakning också. Det mest udda är en städbåt. En arbetsbåt kanske 10 m lång som på däck har div soptunnor och oljesanerings utrustning. De kör runt i hamnen 2 ggr per dag och plockar upp skräp. Himla bra tycker vi.

Rakt framför oss ligger just nu en stor arbetsbåt och gräver på bottnen, eller muddrar eller ja, vad det nu är han sysslar med. Han lyfter upp stenar, lägger dem på däck. En stund senare lägger han tillbaka dem. Ingen sand, bara sten. 

Containerkajen är effektiv. Två kranar som snabbt lyfter av containrarna och lika snabbt fyller fartyget med nya. 

Kryssningsfartygen gör egentligen inte så mycket väsen. Förutom när de skall gå. Eller rättare sagt en stund innan. Då sätter de igång stora skeppstutan. Oväsen kallar vi det, medan de anser att de kallar på sina gäster som är i land.

Ett dykskola håller till på samma ponton som vi. De kom tillbaka från ett dyk och höll på att tömma båten på tuber och annat när jag skulle gå förbi. En ung kille hade inte en tanke på att det kunde komma folk på bryggan. När jag var några steg ifrån honom grabbar han tag i en tub och ska antagligen slänga upp den på ryggen, gör en vid rörelse med tuben, stapplar bakåt och är bara cm från att träffa mig med tuben. Hade han träffat, hade jag åkt i vattnet. Killen såg lite chockad ut när jag hojtade på honom.

Som sagt full fart och alltid något att titta på.

IN ENGLISH

There is a differencebetween ports

In Licata it was very quiet, not much happened. In Ibiza Marina was 98% of the boats empty and the only entertainment was when a large ferry came into the harbor. Cartagena Marinas share port with cruise ships, container ships, Lifeboats and the Navy. There are probably a coastguard aswell. The oddest is a cleaning boat. A workboat maybe 10 meters long that gas various trash bins on deck and oil decontamination equipment. They run around the harbor 2 times per day picking up trash. Amazingly good, we think.

Directly in front of us right now is a great workboat that is  digging from the bottom, or dredge or whatever he is doung. He lifts up  stones, put them on deck. A moment later he put the stones back. No sand, just stones.

The Container quay is effective. Two cranes that quickly lifts the containers from the ship and just as quickly fill it with the new.

Cruise ships do not really make much noise. Besides when to depart. Or rather, a moment before. Then they turn the  large ship horn on. Noise we call it, while they think they call their guests back to the ship.

A diving school id on the same pontoon as us. They came back from a dive and was about to empty the boat on tubes and other things when I tried to walk past. A young guy that had no idea that someone could be on the pontoon. When I was just a few steps away from the guy he picked a tube up and probably was going to throw it up on his back, he makes a wide motion with the tube, staggers backwards and is only cm from hitting me with the tube. If he had, he would have pushed me into the water. The guy looked a bit shocked when I shouted at him.

That said full speed and never a dull moment

Read Full Post »

Onsdag: Ingen vind på hela dagen. Motorgång sedan vi lämnade Pula på Sardinien kl 8 i morse. Vi har 360 sjömil att avverka. Ganska så trist, men också lugnt då det inte är så mycket att passa och vattnet är nästan spegelblankt.
Strax innan vi kommer till Teulada bukten, dvs bukten väster om Pula där vi legat några dagar. Närmar sig en motorbåt i fullfart . Vi blir uppropade, på knagglig engelska, på VHFn. Där vi ombeds gira 90 gr mot syd (nästan sydost) och hålla den kursen i 7 sjömil. Inne i Teulada bukten finns det ett stort skjutfält och övningsområde. De ska träna idag. Tacksamma för varningen girar vi utan diskussion. Har inte stor lust att bli kanonmat.

En stund senare ser vi en stor Mega Yacht en bit bort, plötsligt hör vi på VHFen ”Det var en stor och grann svensk flagga” på svenska! Det var Kalle på M/V Yalla som ropade. En trevlig pratstund fick vi.

Vi har haft ganska så många fartyg som korsat vår väg eller bara passerat oss. Tydligen har vi lyckats lägga rutten där de stora fartygen går.

Kl 0530 stänger vi av motorn. Vi seglar!!
Strax före 06 torsdag morgon blev det lite trångt runt omkring oss.

Den första bilden är från radarskärmen och den andra är så som vi ser AIS signalerna på sjökortet. Den närmsta båten kommer att passera oss på 1,6 sjömils avstånd.

Vi fick segla i knappt en timme innan vinden dog ut igen och ersattes med en förvånansvär grov sjö. Vi funderade på att hissa genackern innan jag gick o lade mig, men beslöt för att vänta. Synd kan man säga i efterhand. Det blev inte mycket sova, det rullade för mycket. Efter frukost åkte seglet upp och båten slutade att rulla! Eller det minskade betydligt iallafall.

Lunch blev äggsallad med kaviar och stekpannebröd. Middag skulle ha blivit en chili men påsen med köttfärs som jag tog upp ur frysen visade sig vara Salsicci. Gott det med och de sista potatisarna blev mos som serverades till.

Ganska fantastiskt egentligen, senaste gången vi fyllde på i kyl/frys var den 14 april! Frukt o grönt är slut, sista färsk mjölken försvinner i morgon bitti. Finns även UHT mjölk ombord. Fortfarande några middagar kvar i frysen. Så hade det inte varit för att få tag på spanskt SIM kort så hade vi inte behövt gå till en marina.

Dag två när man är ute så här är en ganska skön dag. Vi sover dåligt båda två första natten på en lång passage. Varför dagen efter går i små skumrandets och tupplurarnas tecken. Inget vettigt blir gjort.

I skymningen idag, torsdag, fick vi delfin besök. Alltid så härligt när de hoppar runt båten. Och alltid svåra att fånga på kort.

Vågorna har lugnat ner sig, genackern är ersatt med genua och vi är förberedda för nattvakterna.

Fredag morgon Jonas väcker mig vid 0830 och frukosten färdig. Bär upp den i sittbrunnen även om det är mulet så är det mysigt att äta frukost ute.

Vid lunch siktar vi Ibiza i horisonten och vid 20 tiden glider vi in i marinan. Vi lägger oss vid bunkringskajen då kontoret har stängt. Tänker att vi blir väl anvisade plats i morgonbitti. Middag på restaurang It. Oh vilken mat! Alltid trevligt när man inser att maten man blir serverad är något man inte klarar av att laga själv. 

Att få somna bred vid maken i en säng som inte rör sig är också trevligt

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »