Storkar–Storks

På 1800-talet fanns det en stor stam av storkar i Sverige, men då man på 1850-talet började att förändra jordbruket och dika ut våtmarkerna så försvann storkarna successivt. 1954 häckade det sista storkparet i Skåne och Sverige.
1989 Startade ett projekt att få tillbaka Storkarna till Sverige och det pågår fortfarande. http://www.storkprojektet.se/. Storkarna finns framför allt i södra Sverige och är här under sommarmånaderna för att under vintern flytta till varmare breddgrader.

Storkarna är omnämnda i många sägner och myter och har sin sjlälvklara plats i folktron. Man har alltid ansett att Storken är en nyttig fågel som bl a skyddar huset den byggt sitt bo på från eldfara.

En vanlig myt i Västeuropa var att bebisarna levererades till hemmet av en stork som bar bebisen i sin näbb. Det var egentligen ett sätt att slippa berätta för sina barn om sex och fortplantning. Lite grand som Blommor och Bin. En del barn som när de föds har födelsemärken i pannan och nacken, säger man nog fortfarande har de har “Storkbett”, dvs märken efter storkens näbb när de levererade bebsien

Storken var även en symbol för lycka och välgång under 1800-talet.

Här i Portugal är man också rädd om och månar om sina storkar och de ställen där storkarna byggt sina bon blir fridlysta sålänge det finns ett bo. Oavsett om det är bebott eller inte. Storkarna bygger gärna sina bon på en stolpe, skorsten, hög stolpe eller något annat högt. Det gör att man idag kan se nybggen med en gammal fabriksskorsten, ni vet en sådan där rund, byggd av tegel, snyggt och prydligt inbäddad i det nya  huset. Högst upp tronar ett storkbo. Kraftledningsstolpar förses ofta med små plattformar som storkarna kan bygga sina bon på.

I år är det nog en stork-boom. Här finns mängder. När vi körde tillbaka till båten efter besöket i Monchique stannade vi vid en bensinstation, där var det ett 10-tal bon inom en ganska litet område. Det roligast var att bona var bebodda av Mamma, Pappa och 2-3 ungar.

Totalt så såg vi säkert ett 50-tal bon, alla med ungar i under vår dryga 30 minuter långa bilresa mellan bergen och havet.

 

DSC_0334DSC_0337DSC_0346 DSC_0345

 

IN ENGLISH

In the 1800s there was a large tribe of storks in Sweden and northern Europe, but when the 1850s began to transform agriculture and drain the wetlands storks disappeared gradually. In 1954 was the last couple of nesting stork in Scania and Sweden.
And a couple of years earlier in UK and a few years later in the Netherlands. In 1989 started a project in Sweden to bring back the storks to Sweden and it is still ongoing. http://www.storkprojektet.se/. Storks are found primarily in southern Sweden and are here in the summer months for the winter they move to warmer climes.

Storks are mentioned in many legends and myths and has its natural place in folklore. It has been said that it is a very useful bird that among other things, protects the house it built its nest on from the fire.

A common myth in Western Europe (well it has been spread all over the world) was that the babies were delivered to the house by a stork who carried the baby in its beak. It was really a way to avoid having to tell their children about sex and reproduction. A bit like Flowers and Bees. Some children when they are born have birthmarks on the forehead and neck, and you still say that it has the "stork bites", that marks the stork’s beak made when they delivered baby.

The stork was also a symbol of happiness and prosperity in the 1800s.

Here in Portugal they also care about their storks, and the places where storks built their nests are protected as long as there is a nest. Whether it is occupied or not. Storks like to build their nests on a pole, chimney or any other tall thing. The result is that today you can see a new built house or area with an old factory chimney, you know, one of those round, built of brick, neatly embedded in the new house. At the top sits a stork’s nest. Power pylons are often provided with small platforms for the Storks build their nests on.

This year it is probably a Stork boom. Here are myriad. When we drove back to the boat after the visit in Monchique, we stopped at a gas station, where it was around 10 nests within a fairly small area. The most fun was that the nests were occupied by Mom, Dad and 2-3 kids.

Overall, we saw about 50 nests, each with kids in during our not more than 40-minute drive between the mountains and the sea.

Annons

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s