Det är svårt att komma till Sardinien – Hard island to reach

För drygt sju månader sedan kom vi till Sicilien. Så mycket vi har sett och upplevt under dessa månader är helt fantastiskt. Så många nya goda vänner. Det känns faktiskt lite trist. Särskilt som vi inte vet när vi kommer tillbaka. För tillbaka kommer vi. Det är fortfarande massor av ställen vi inte besökt, Keramikstaden , Chokladstaden, Barockstaden, Palermo, Erice.

När vi lämnade Trapani på morgonen var staden dold i dis och dimma. Bara berget där staden Erici ligger på toppen syntes.

Vi hade dåligt med vind så motorn fick jobba. När väl vinden kom så var den fortfarande för svag för oss att segla i och i fel vinkel för stora genackern, så det blev motorsegling för att dra nytta av den lilla vind vi hade. En lugn och händelselös dag avslöstes med en tillika händelselös natt.

Första gången vi seglade till Sardinen, sommaren 2011. Gick vi från Menorca till Sardinien och hade Alghero på norra delen av Sardiniens västkust som destination. Vi kontrollerade som vanligt vädret nog, men en rackarns Mistral lyckades slinka emellan alla kontroller och väderprognoser. Den som vi råkade utför var en snäll. Men den ställde trots det till med problem för oss. Segla från Mahon till Alghero innebär att vi seglar mot nordost. Kommer då en stark vind från nord så får man slåss mot vind och vågor för att komma dit man vill. Så angelägna var vi inte utan ändra mål  till Oristano ungefär mitt på västkusten. Nix gick inte det heller Det hela slutade med att vi höll på att missa hela ön! När vi kom in längs södra sidan fick vi lä och kunde gå norrut och tillslut hamnade vi i Cagliare.

Denna segling blev det också lite besvärligt att ta oss till Sardinen. Nu kom vi söderifrån och skulle till den västra delen av sydkusten. Så vid 7-tiden i morse var vi påväg mot ostkusten av ön. Prognoserna vi laddat ner från ett antal olika väderleverantörer var enhälliga i att vindarna skulle vara svaga och komma från alla håll UTOM väst. Vilket vi tyckte var var bra. Som sagt det stämde till kl 07 i morse. då vred vinden till nästan rakt västlig och ökade i styrka till ca 10-12 m/s inte så mycket iofs men från fel håll och med ganska så grov sjö så blev det lite jobbigt ombord. Att vi inte fått tillbaka sjöbenen hjälpte till att spä eländet.

Vågorna kom från alla håll och när det är svaga vindar så måste vi stötta med motorn för att komma fram i motsjö, motvind och motström. Trots det så gjorde vi stundom bara 1 knop över grund och båten rullade och gungade ganska rejält. Efter ett tag så såg vi att vågmönstret ändrade sig och vi var snabba att ändra kurs för att inte få dem rakt i nosen. Men det innebar att vi gick mot den östra sidan av ön. Vi skulle åt andra hållet. Vi fick kryssa en stund och när vi närmade oss land så lade sig vågorna mer och mer. Get gick till och med att laga mat! Vid 16-tiden vred vinden nästan 180 grader och vi har den nu akterifrån istället. Vilket ger oss en mycket behagligare gång. Så våra beräknade 26-28 timmar för denna trippen har vi slagit med råge. Efter 35 timmar var vi framme och ankaret lagt.

Vad gör vi då på en sådan här passage? Ja de första ca 12 timmarna så njöt vi bara. Lyssnade på musik eller e-bok, jag virkade och Jonas fixade lite småprylar eller bara satt och slappade. laga mat tar lite längre tid än normalt då man måste ta fram lite i taget annars ligger allt i en rörig kletig hög på durken.

 

 IMG_5450  
Jonas ställer in navigationsskärmen till Night mode, med sjökort+ AIS på en halvan och Radarn på den andra delen.
Jonas sets the navigation screen to night mode, with chart + AIS on one half and radar on the second part.

IMG_5453 
Min virkkorg
My handicraft basket, right now crochet

IMG_5452
Kikare och satellittelefon är framme

Binoculars and satellite phone arrives

IMG_5455
Och en vacker solnedgång.
And a beautiful sunset.

IMG_5463
LAND I SIKTE!!    Land in sight !!

 

IN ENGLISH

For more than seven months ago, we came to Sicily. so much we have seen and experienced during these months are absolutely amazing. So many new friends. It actually feels a little sad. Especially since we do not know when we’ll come back. Return we will. There are still lots of places left to visit, The Pottery town, The Chocolate city, The Baroque city, Palermo, Erice.

When we left Trapani in the morning, the city was hidden in mist and fog. Only the rock where the city Erici is located on the top was visible.

We had bad luck with the wind so the engine had to work. Once the wind came, it was still too weak for us to sail and at the wrong angle for large lost sail, so it became motor sailing to take advantage of the little wind we had. A quiet and uneventful day was followd by an equally uneventful night.

The first time we sailed to Sardinia, the summer of 2011. We went from Menorca to Sardinia and had Alghero in the north of Sardinia’s west coast as a destination. We checked the weather as usual enough, but a darn Mistral managed to slip between all controls and weather forecasts. The one we happened to perform was a kind. But it raised despite the problems for us. Sail from Mahon to Alghero means we sail towards the northeast. Will then a strong wind from the north, you get to fight against the wind and waves to get where you want. So eager were we not, without changing the goal to Oristano about the middle of the west coast. Nix was not there either, it ended up that we were about to miss the entire island! When we came in along the south side we got shelter and could go north and eventually ended up in Cagliare.

This sailing it became a little awkward to get to Sardinia as well. This time we came from the south and going to the western part of the south coast. At 7 o’clock in the morning we were on our way to the east coast of the island instead. The forecasts we downloaded from a number of different weather providers were unanimous in that the winds would be weak and come from all sides except the west. Which we thought was good. As I said it sued to at 07 this morning. when the wind veered to almost due west and increased in strength to about 10-12 m / s are not so much but from the wrong direction and with quite rough sea it was a little dicey on board. That we not gotten back sea legs helped to dilute the misery.

The waves came from every direction, and when it’s light winds, we have to support with the engine to manage the head seas, headwind and current. Even so, we did sometimes only 1 knot over ground and the boat rolled and rocked quite a bit. After a while we saw the wave pattern changed and we were quick to change course to avoid getting them right in the nose. But it meant that we went to the eastern side of the island. We would in the other direction. We were cruising for a while and when we approached the country so lay the waves more and more. Get even went to cook! At 16 o’clock the wind turned almost 180 degrees and we have it now from the stern instead. Which gives us a much more pleasant time. So our estimated 26-28 hours for this trip, we have beaten by a wide margin. After 35 hours, we arrived and the anchor added.

What do we do in such a passage? Yes, the first about 12 hours so we just enjoyed. Listening to music or e-book, I crocheted and Jonas tweaked some small items or just sat and were hanging. Cook takes a little longer than normal when you have to develop little by little else is all in a sticky messy pile on the floor.

Annons

3 kommentarer

  1. Beundrar er att ni kan segla. Jag själv har lite båtskräck och blir fort sjösjuk. 😊

  2. Medelhavet är lurigt, ingen egen erfarenhet men läst några böcker om Dafnes öden o äventyr i medelhavet. Just nu kommer jag inte ihåg författaren. Sönt att ni är framme . Läste bloggarna i fel ordning. Kram på er.

  3. Göran Schillert heter han. Kan bara hålla med om vädret här. Väldigt omväxlande så att säga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s