Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#culatra’

Det sätts nya värmerekord hela tiden här i Algarve. Helgen har varit riktigt svettig med temperaturer en bit över 30 grader. Det är  lite svårt att mäta temperaturen när man är på en båt, skuggan varierar hela tiden och tempen nere i båten avspeglar inte alltid temperaturen utomhus.
De senaste nätterna har varit vindstilla och alldeles för varma. Knappt att fläktar gör någon nytta.

Men det var den gångna helgen jag skulle berätta om.

I lördags åkte vi in till marknaden här i Ohlão och köpte fisk, räkor, benfri kotlett och kalkon. För att röka och grilla på stranden. Fisken, fläskköttet och kalkonen lades i saltlake över natten.

På eftermiddgen åkte Jonas o Micke iväg i en av jollarna och ett handhållet ekolod för att kolla att det var tillräckligt djupt för jollarna att komma in till stranden. Området är inte sjömätt och inga djupangivelser finns på sjökortet. De hittade en djupränna som sträckte sig nästan hela vägen in till stranden. Det var bara de sista ca 50 m som vi skulle behöva vada.

Söndag morgon, började vi packa ihop vad vi skulle ha med oss. Herrejisses, kändes som om vi skulle bosätta oss på stranden. Grill, röklåda, tallrikar, vin, bestick, dukar, handdukar, strandstolar och annat smått o gott letades fram ur gömmorna. En kylbag fylldes med färskvaror och en annan med vin, öl och vatten.

IMG_6405

Vår gamla Cobb-grill har äntligen fått komma ut och lufta sig. Den har bott på båten sedan 2007 och har sedan dess bara använts en  handfull gånger. Jag har inte alls gillat Cobben då jag tyckt att maten inte blir grillad utan kokt i den. Men jag har fått revidera mina åsikter, som antagligen berodde på handhavande fel. Nu mera tänder vi den i god tid innan vi lägger på fisk/kött och då funkar det. Fördelen med Cobben är att den inte blir varm på utsidan och man därför kan använda den ombord på båten. Men det har å andra sidan andra nackdelar så det gör vi inte.

Jonas och Micke åkte in i förväg i den lite större jollen med de viktigaste prylarna som grill och rök. Båda måste tändas en stund i förväg och det som skall rökas tar lite längre tid att bli färdigt.

IMG_6413

Jag, Jitka och Wendy åkte in i en egen jolle och tack vare det kunde vi köra jollen hela vägen in till stranden. Det här med tidvatten, ebb och flod, gör stor skillnad.
Killarna var väl framme i rökningen så vi hann bara med en liten kort promenad på stranden innan det var dags att äta.

 

Men vad man har lagt av sig med att käka på stranden. Emellanåt knastrade det ordentligt mellan tänderna. Men överlag så blev det så himla gott. Den rökta Roballon smakade nästan som rökt Abborre. De rökta räkorna kan vidare utvecklas men var ändå supergoda. Fläskköttet blev saftigt och gott emedan kalkonbenet var för tjockt, smaken stannade i de yttre lagret. Nästa gång får det bli ett kalkonlår som är tunnare.

På grillen hamnade havskräftor i halvor marinerade i vitlök, majskolvar och små Dorados. Mumsigt värre.

IMG_6410

Fördelen med att sitta på stranden är att blir man för varm, eller behöver en paus så är det bara att gå ner i vattnet, som här inne vid stranden var behagligt vamt och kristallklart.

IMG_6414  IMG_6422

Stranden som ligger i en helt öde del av Rio Formosa området var fylld med fina snäckor och en hel del inte fullt så fint plastskräp. Det är för sorgligt att det skall vara så svårt att slänga sopor och skräp i soptunnorna.

Vi sitter där och njuter av livet och tittar in mot Faro och Ohlão och får syn på en kolsvart rökpelare i Faro området. Vi trodde att det var det lilla båtvarvet som råkat illa ut. Det tog några timmar innan branden var släkt. Man kunde väldigt tydligt se på färgen på röken om brandmännen lyckats kväva elden eller inte och när den blossade upp igen. Rökpelaren varierade från kolsvart till vit och även i omfång. Det tog några timmar innan branden i ett sockerrörsfält var under kontroll.

IMG_6408IMG_6412

 IMG_6418IMG_6433IMG_6434

Väl tillbaka på båten blev det inte så  mycket mer gjort denna dag. Till och med middagen blev inställd och jag ägnade kvällen åt en maraton titt på den gamla TV-serien Modus.

 

IN ENGLISH

It is added new heat records all the time here in the Algarve. The weekend has been really sweaty with temperatures well over 30 degrees. It’s hard to measure the temperature when you are on a boat, the shadow varies all the time and the temperature inside the boat does not always reflect the temperature outdoors.
The last few nights have been flat calm, and far too hot. the fans we have has to work very hard to make any use.

But it was the past weekend, I should tell you about.

On Saturday we went to the market here in Ohlão and bought fish, shrimp, boneless chops and turkey and ingredients for a salad. Smoking/BBQ on the beach is the plan. The fish, pork and turkey was put in brine overnight.
In the afternoon Jonas and Micke went off in one of the dinghies with a hand-held sonar to check that it was deep enough for our dinghies to get in to the beach. The area is not surveyed and no depth markings on the chart. They found a deep area that stretched almost all the way to the beach. It was only the last 50m we would have to wade.

Sunday morning, we started to pack what we would have with us. My gosh, felt like we’d settle down on the beach. BBQ, smoke box, dishes, wine, cutlery, tablecloths, towels, beach chairs and other odds o good were digged out from the hidden areas on the boat. A cool bag filled with fresh produce and another with wine, beer and water.

IMG_6405

 

Our old Cobb grill has finally got to come out and vent itself. It has lived on the boat since 2007 and since then has only been used a handful of times. I have not liked the Cobb since I think that the food is not grilled, more like boiled. But I have had to revise my opinions, which probably was due to handling errors. Now a days we light it in good time before we put the stuff to be BBQed on it, and then it works. The advantage of the Cobb is that it does not get hot on the outside and therefore can be use on the boat. But on the other hand, there are other disadvantages making us not use it on the boat.

Jonas and Mike went out ahead with the slightly larger dinghy with the most important stuff to BBQ and smoke. Both must be activated for a while in advance and the smoked things needs a bit longer time to be ready.

IMG_6413

I, Jitka and Wendy went into the beach in an own dinghy and thanks to that we could go all the way to the beach. Tidal highs and lows, makes a big difference.
The guys were well ahead in smoking so we had only time for a short walk on the beach before it was time to eat.

 

But what we have put off by munching on the beach in the sand. Occasionally, it crunched firmly between the teeth. But overall it became so damn good. The smoked Roballo almost tasted like smoked Perch. The smoked prawns can be developed further but was still super good. The pork was juicy and delicious The turkey didn’t become a total success, because the piece was too thick, the taste stayed in the outer layer. Next time we will try the thigh piece that is thinner.

On the BBQ we placed langoustine in halves marinated in garlic, corn cobs and small Dorados. Yummy.

IMG_6410

 

The advantage to sit on the beach is that when you become too warm, or need a break you just have to move a few meters for a dip in the water, as here at the beach was pleasant warm and crystal clear.

 IMG_6422

 

The beach that is located in a deserted part of the Rio Formosa area was filled with fine shells and a lot of not-so-fine plastic debris. It is sad that it should be so difficult to dispose of garbage and rubbish in the bins.

We sit there and enjoy life and look towards Faro and Ohlão and sees a jet-black column of smoke in Faro area. We thought it was the little shipyard that got into trouble. It took a few hours before the fire was related. You could very clearly see the color of the smoke of the fire fighters managed to smother the fire or not and when it flared up again. Column of smoke ranged from carbon black to white and also in bulk. It took a few hours before the fire in the sugar cane fields were under control.

IMG_6408 IMG_6412

IMG_6418 IMG_6433IMG_6434

Once back on the boat, it was not so much more done on this day. Even the dinner was cancelled and I spent the evening at a marathon look at the old swedish TV serie.

Read Full Post »

Så var vi då tillbaka i Rio Formosa. Det underbara innanhavet utanför Faro och Ohlao på Algarvekusten. Vi ankarar utanför den lilla fiskebyn Culatra som är ett av våra absoluta favoriter. Här kan blåsa men vi får inga vågor. Den STORA sanddynen som byarna Culatra och Farrol ligger på skyddar från Atlantvågorna.

Farrol är lite besvärligt att ankra vid, då den ligger så nära öppningen i sanddynerna där tidvattnet strömmar in och ut i en väldig fart vid vissa tider i tidvattencyklerna. Så hit åker man med färjan från Ohlao. Men utanför Culatra är det lungt att ankra. Vi blev förvånade att så många båtar var här så tidigt på säsongen.

DSC_0271

DSC_0270

Vi har som sagt varit här många gånger, du kan läsa om ett besök här eller så söker du på Culatra och hittar alla inlägg.

De enda fordonen som finns här är traktorer och precis vid stora bryggan är traktorparkeringen.

DSC_0267DSC_0268

Vissa kom aldrig vidare från sista parkeringen medan andra putsas och målas och funkar trots många år på nacken.

En promenad på ca 1 km längs en fin spång som är byggd över sanddynerna för att underlätta ett besök på Atlantstranden.

DSC_0293

Vy från Atlanten mot fastlandet

Vinterns sydliga vindar har jobbat hårt med att gräva bort sand

DSC_0292

Det blev till att pulsa i sanden. Att hoppa var för högt.

 

Nu är stranden helt öde men så vacker!

DSC_0281 DSC_0291

Någon var modig och “nästan-badade”

DSC_0290

Tillbaka till byn och vi svalkade oss med varsin öl innan återfärden till båten.

Om man nu inte har båt, kan man komma hit då? Absolut. Att flyga hit gör man enkelt. Närmsta flygplats är Faro. Tyvärr så flyger inte SAS till Portugal längre men det finns andra bolag. Från Faro tar man bussen eller taxi till Ohlao och sedan en färja över till Culatra. Bo får du göra i Ohlao. Finns inga övernattningsmöjligheter på ön.

Vad kan man göra mer här? Fortsätt att läsa, det kommer i kommande inlägg.

DSC_0276

 

IN ENGLISH

So we’re back then in Rio Formosa area. The wonderful inland sea outside Faro and Ohlao on the Algarve coast. We anchored outside the small fishing village of Culatra which is one of our absolute favorites. It can be a bit windy, but no waves. The BIG dune that villages Culatra and Farrol is situated on are protecting from the Atlantic waves.

Farrol is a bit inconvenient to anchor at, as it is so close to the opening in the dunes where the tide flows in and out of at a tremendous speed at certain times due to the tide. To come here you take the ferry from Ohlao. But outside Culatra is it easy to anchor. We were surprised that so many boats were here so early in the season.

DSC_0271

DSC_0270

 

We have been here many times, you can read about our previous visits here or by searching for Culatra to find all the old posts.

 

The only vehicles that are available here are tractors and right at the main bridge is tractor parking.

DSC_0267DSC_0268

Some never came forward from the last parking lot while others plastered and painted and works despite many years old.

A walk of about 1 km along a nice footbridge built over the sand dunes to make  a visit to Atlantic Beach easier

DSC_0293

View from the Atlantic to the mainland

The winter southerly winds have worked hard to dig out sand

DSC_0292

It got to the ripple in the sand. To jump was too high and out of the question.

Now the beach is deserted but so beautiful!

DSC_0281 DSC_0291

Someone was brave and "almost-bathed"

DSC_0290

Back to the village and we fanned ourselves with a beer before the return to the boat.

Now if you do not have a boat, you can come here then? Absolutely. To fly here makes it easy. The nearest airport is Faro. Unfortunately, it does not fly SAS to Portugal for longer but there are other companies. From Faro takes the bus or taxi to Ohlao and then a ferry over to Culatra. You can’t find any hotels or B&B in Culatra only in Faro or Ohlao. No accommodation facilities on the island.

 

DSC_0276

Read Full Post »

Strax söder om Faro och Olhao finns ett deltaområde / innanhav som heter Rio Formosa. Området sträcker sig ända bort till Villa Real de Santo Antonio vid Spanska gränsen. Men det är bara seglingsbart utanför Faro och Ohlao.

Infarten till Rio Formosa kan vara spännande. Har man inte koll på tidvattnet och om vågorna från Atlanten ligger på så kan det bli besvärligt med stående vågor och virvelströmmar. Att avståndet mellan pirarmarna är smalt och att det pga sandbankar smalnar av ytterligare gör inte passagen lättare. 

Från inloppet och öster ut finns det några små byar på landremsan som skiljer Rio Formosa från Atlanten. Vår favorit är fiskebyn Culatra. När vi var här första gången hösten 2010 hade de precis fått elektricitet till ön och gatulamporna var ny installerade. De hade nog el tidigare oxå, men via dieselgeneratorer. Nu fem år senare märker vi skillnaden. Byn blomstrar på ett nytt sätt, verkar som om fler är bosatta här nu. Ön består av sand, sand och åter sand. Bilar finns här inte, behövs inte, så ”gatorna” består av cementplattor. Varje hus har en liten trädgård, och där kämpar växterna för sin överlevnad. Man ser genast vilka som ägnar en stund varje dag åt sin täppa.

  
Går man tvärs över ön, på den byggda trä-spången går man först förbi den engelska motorbåten som står långt uppe på land, ägaren skulle åka hem till England och körde in båten i en djup vik. Det var högvatten, extra högt högvatten, så extra högt som det bara blir vart tjugonde år. De är några år kvar innan han kan få båten flytande igen……så fortsätter man en bit till och kommer fram till stranden. Flera mil lång och inte speciellt tätbefolkad. Här kan man njuta av ett dopp i Atlanten. Eller bara promenera och njuta av ödsligheten.

 
Rio Formosa påverkas mycket av tidvattnet. Ligger man för ankare utanför Culatra och skall ta dingen in till Ohlao för att handla eller få tag på internet måste man tima högvattnet. Då blir resan ca 20  minuter kortare än om man måste ta långa omvägen.

Strandbankarna som kommer fram vid lågvatten är snyggt och prydligt indelad i tomter och här grävs det efter hjärtmusslor. Det ser lite lustigt ut med båter långt upp på torra land och en massa människor som står dubbelvikta med ändan i vädret och gräver efter musslor.

  
Dessa ameijoas är något av en nationalrätt här. Antingen som en förrätt kokt i vin, olivolja, vitlök och koriander. Himmelskt gott.  I en Cataplana eller tillsammans med en biff. Den sista varianten har jag inte testat, tycker inte att det låter så gott. Cataplana är en gryta tillagad i en speciell sorts koppargryta. Tänk dig ett ihåligt klot som man delar på mitten, i två halvor så monterar man dit spännen så att man kan låsa fast halvorna. 

  Bilden är lånad från http://www.gastronomias.com
Sedan lägger man ner ingredienserna, sätter på locket och kokar sin Cataplana. En Cataplana kan vara antingen fisk eller kött och oavsett vilken variant man väljer så får man en ursökt rätt.  

  
Nåväl efter två veckor i denna underbara omgivning, med trevliga middagar och kvällar med besättningen från Ice Maiden, Joyager och Zephyr så tog vi i morse upp ankaret och seglade tillbaka till Portimao för några dagar. Snart fortsätter vi öster ut.

Read Full Post »

Höst? Vinter ??

Tänk vad det är underbart att vakna vid 8-tiden, dra ifrån gardinerna och snabbt få stänga igen för att man blir så bländad av solen! Nytt försök och båten har vridit sig lite och man kan se ut genom fönstret. Allt man ser är knallblå himmel och ett lika blått hav som är helt stilla. Några fiskebåtar drar nät i närheten och byggarbetarna jobbar frenetiskt på färjepiren för att få den klar till våren.

Jag vet att det är lite taskigt att berätta om det underbara höst vädret här på algarve kusten när ni har snålblåst och drivis och får bylta på er ordentligt innan ni sticker näsan utanför dörren.
Dagstemperaturen här ligger runt 20 grader och på kvällarna/nätterna runt strax under 15. Det gör att vi kan fortfarande gå i shorts och t-tröja som på kvällarna kompletteras med en något tjockare tröja.

Vi ligger alltså för ankare utanför Culatra igen. Förra gången var för ca 1 månad sedan och antalet ankrade båtar har minskat. Då var vi kanske 10, nu är vi hälften så många. De flesta av båtarna har ankrats upp här för vinterförvaring! och är alltså tomma. Modigt då det kan det gå ordentliga vågor här.

Så ni som spelar golf, Algarve är ett klart alternativ för vintergolf. Ja för er andra också naturligtvis, men det är inte så varmt i vattnet (16-18 C) så att ligga på stranden för att sola och bada känns inte så aktuellt. Men att gå på promenader längs stränderna, och längs vandringslederna längre in i landet kanske kan vara något.

Märks det att vi är förälskade i denna landsända? Näää, jag kunde väl tänka mig det.

Carpe Diem vänner, och om solen skiner ut och njuuuuuut.

Read Full Post »

Lata dagar

Olhão är en stad som ligger strax väster om Faro. Om du skall tillbringa en semestervecka på Algarve kusten så är det Faro du flyger till. Flygplanen lyfter och landar över vår ankarplats, så det är tur att det inte är så många plan och att de inte flyger efter kl 2300.

Vi ligger i ett naturvårdsområde och närmsta by, Culatra, är ca 3 minuter med jollen och där har vi både restauranger och en liten livsmedelsaffär samt en färja som tar oss till Olhão. Jolleturen till Olhão tar 10 minuter vid högvatten och 30 minuter vid lågvatten. Vid lågvatten är det en sandbank som blir torrlagd som man då måste runda.

Culatra ligger på en stor sandbank som läar mot Atlanten vilket gör att ankarviken blir väl skyddad. Blåsa kan det i och för sig göra men det är bra ankarbotten och vågorna blir inte så höga att det påverkar. Men inseglingen kan bli lite spännande. Nu hade vi tur att det var så lugnt väder med lite mer vind och vågor från Atlanten hade infarten blivit spännande.

Olhao 024 Culatra

Olhao 023 Strömtvatten mellan pirarmarna vid inseglingen

Motion blir det av naturliga orsaker lite si och så med. Visserligen försöker vi att simma minst 2 varv runt båten varje gång vi badar, men vi saknar våra cykelturer. Att köra in till Olhão med cyklarna i jollen blir ett äventyr, så det får nog bli färjan istället.

Det är många båtar som ligger ankrade här. Ett 10-tal kommer nog inte längre, de har legat så länge att ankaret antagligen har fått permanent fäste i bottnen.

Olhao 025

När vi kom hit fick vi syn på en svensk båt, HallbergRassyn Salt af Waxholm. Det var Karolina och Herman med sönerna Hugo och Kalle som har tagit 3 år ledigt från skolan och jobben för att segla varvet runt. Vi hade några trevliga kvällar tillsammans innan de fortsatte västerut.

Vi har haft två dagar med mulet väder. Det var ingen hit om man säger så. Värmen la sig som ett våtvarmt omslag då luftfuktigheten steg. Temperaturen låg mellan 28 och 32 grader. Första natten övergav jag akterkabinen och sov i sittbrunnen i stället. Där rörde luften på sig lite grand i alla fall. Jag vill inte kalla det fläkta, för det var inte så mycket som luften rörde sig. Jonas blev lite UppfinnarJocke och plockade fram två datorfläktar från förråden som han monterade ihop, kopplade in på 12 volts-nätet och sedan monterade i den öppna ventilen (fönstret) i akterkabinen. Det gjorde nytta! De är helt ljudlösa och man känner inte av något luftdrag, men de skapar en uthärdlig miljö. Det blir något svalare.

Olhao 026

Read Full Post »