Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘#RioFormosa’

Det är så tyst att man nästan får ont i öronen. Det enda som stör är en ensam motorbåt på väg utanför sandrevet för att fiska, en ensam kyrkklocka som slår några ödsliga sorgsna toner långt borta. Några fiskar slår i vattnet och ett gäng fåglar har en konversation, både nära båten och längre bort. 

Vattnet ligger som en spegel så båten är helt stilla och vi är nästan helt omslutna av dimma, det är bara den närmsta, ca 100 m bort, båten vi ser tydligt. De andra vet vi att de finns ytterliggare några hundra meter bort. 

Men tack vare närmsta grannen, motorbåten och kyrkklockan vet vi att vi inte är ensamma, vilket annars hade varit väldigt lätt att tro.

 


IN ENGLISH

It is so quiet that you almost feel pain in your ears. The only thing that bothers is a lonely boat on its way outside the sandbar to fish, a solitary bell that strikes some desolate sorrowful tones far away. Some fish jumps in the water and a bunch of birds have a conversation, both close to the boat and beyond.

The water is like a mirror so the boat is completely still and we are almost completely enveloped by fog, it is only the nearest, about 100 m away, boat we see clearly. The other, we only know that they are there some hundred meters away.

But thanks to the nearest neighbor, the motor boat and the church bell, we know that we are not alone, which otherwise would have been very easy to believe.

Read Full Post »

Det sätts nya värmerekord hela tiden här i Algarve. Helgen har varit riktigt svettig med temperaturer en bit över 30 grader. Det är  lite svårt att mäta temperaturen när man är på en båt, skuggan varierar hela tiden och tempen nere i båten avspeglar inte alltid temperaturen utomhus.
De senaste nätterna har varit vindstilla och alldeles för varma. Knappt att fläktar gör någon nytta.

Men det var den gångna helgen jag skulle berätta om.

I lördags åkte vi in till marknaden här i Ohlão och köpte fisk, räkor, benfri kotlett och kalkon. För att röka och grilla på stranden. Fisken, fläskköttet och kalkonen lades i saltlake över natten.

På eftermiddgen åkte Jonas o Micke iväg i en av jollarna och ett handhållet ekolod för att kolla att det var tillräckligt djupt för jollarna att komma in till stranden. Området är inte sjömätt och inga djupangivelser finns på sjökortet. De hittade en djupränna som sträckte sig nästan hela vägen in till stranden. Det var bara de sista ca 50 m som vi skulle behöva vada.

Söndag morgon, började vi packa ihop vad vi skulle ha med oss. Herrejisses, kändes som om vi skulle bosätta oss på stranden. Grill, röklåda, tallrikar, vin, bestick, dukar, handdukar, strandstolar och annat smått o gott letades fram ur gömmorna. En kylbag fylldes med färskvaror och en annan med vin, öl och vatten.

IMG_6405

Vår gamla Cobb-grill har äntligen fått komma ut och lufta sig. Den har bott på båten sedan 2007 och har sedan dess bara använts en  handfull gånger. Jag har inte alls gillat Cobben då jag tyckt att maten inte blir grillad utan kokt i den. Men jag har fått revidera mina åsikter, som antagligen berodde på handhavande fel. Nu mera tänder vi den i god tid innan vi lägger på fisk/kött och då funkar det. Fördelen med Cobben är att den inte blir varm på utsidan och man därför kan använda den ombord på båten. Men det har å andra sidan andra nackdelar så det gör vi inte.

Jonas och Micke åkte in i förväg i den lite större jollen med de viktigaste prylarna som grill och rök. Båda måste tändas en stund i förväg och det som skall rökas tar lite längre tid att bli färdigt.

IMG_6413

Jag, Jitka och Wendy åkte in i en egen jolle och tack vare det kunde vi köra jollen hela vägen in till stranden. Det här med tidvatten, ebb och flod, gör stor skillnad.
Killarna var väl framme i rökningen så vi hann bara med en liten kort promenad på stranden innan det var dags att äta.

 

Men vad man har lagt av sig med att käka på stranden. Emellanåt knastrade det ordentligt mellan tänderna. Men överlag så blev det så himla gott. Den rökta Roballon smakade nästan som rökt Abborre. De rökta räkorna kan vidare utvecklas men var ändå supergoda. Fläskköttet blev saftigt och gott emedan kalkonbenet var för tjockt, smaken stannade i de yttre lagret. Nästa gång får det bli ett kalkonlår som är tunnare.

På grillen hamnade havskräftor i halvor marinerade i vitlök, majskolvar och små Dorados. Mumsigt värre.

IMG_6410

Fördelen med att sitta på stranden är att blir man för varm, eller behöver en paus så är det bara att gå ner i vattnet, som här inne vid stranden var behagligt vamt och kristallklart.

IMG_6414  IMG_6422

Stranden som ligger i en helt öde del av Rio Formosa området var fylld med fina snäckor och en hel del inte fullt så fint plastskräp. Det är för sorgligt att det skall vara så svårt att slänga sopor och skräp i soptunnorna.

Vi sitter där och njuter av livet och tittar in mot Faro och Ohlão och får syn på en kolsvart rökpelare i Faro området. Vi trodde att det var det lilla båtvarvet som råkat illa ut. Det tog några timmar innan branden var släkt. Man kunde väldigt tydligt se på färgen på röken om brandmännen lyckats kväva elden eller inte och när den blossade upp igen. Rökpelaren varierade från kolsvart till vit och även i omfång. Det tog några timmar innan branden i ett sockerrörsfält var under kontroll.

IMG_6408IMG_6412

 IMG_6418IMG_6433IMG_6434

Väl tillbaka på båten blev det inte så  mycket mer gjort denna dag. Till och med middagen blev inställd och jag ägnade kvällen åt en maraton titt på den gamla TV-serien Modus.

 

IN ENGLISH

It is added new heat records all the time here in the Algarve. The weekend has been really sweaty with temperatures well over 30 degrees. It’s hard to measure the temperature when you are on a boat, the shadow varies all the time and the temperature inside the boat does not always reflect the temperature outdoors.
The last few nights have been flat calm, and far too hot. the fans we have has to work very hard to make any use.

But it was the past weekend, I should tell you about.

On Saturday we went to the market here in Ohlão and bought fish, shrimp, boneless chops and turkey and ingredients for a salad. Smoking/BBQ on the beach is the plan. The fish, pork and turkey was put in brine overnight.
In the afternoon Jonas and Micke went off in one of the dinghies with a hand-held sonar to check that it was deep enough for our dinghies to get in to the beach. The area is not surveyed and no depth markings on the chart. They found a deep area that stretched almost all the way to the beach. It was only the last 50m we would have to wade.

Sunday morning, we started to pack what we would have with us. My gosh, felt like we’d settle down on the beach. BBQ, smoke box, dishes, wine, cutlery, tablecloths, towels, beach chairs and other odds o good were digged out from the hidden areas on the boat. A cool bag filled with fresh produce and another with wine, beer and water.

IMG_6405

 

Our old Cobb grill has finally got to come out and vent itself. It has lived on the boat since 2007 and since then has only been used a handful of times. I have not liked the Cobb since I think that the food is not grilled, more like boiled. But I have had to revise my opinions, which probably was due to handling errors. Now a days we light it in good time before we put the stuff to be BBQed on it, and then it works. The advantage of the Cobb is that it does not get hot on the outside and therefore can be use on the boat. But on the other hand, there are other disadvantages making us not use it on the boat.

Jonas and Mike went out ahead with the slightly larger dinghy with the most important stuff to BBQ and smoke. Both must be activated for a while in advance and the smoked things needs a bit longer time to be ready.

IMG_6413

I, Jitka and Wendy went into the beach in an own dinghy and thanks to that we could go all the way to the beach. Tidal highs and lows, makes a big difference.
The guys were well ahead in smoking so we had only time for a short walk on the beach before it was time to eat.

 

But what we have put off by munching on the beach in the sand. Occasionally, it crunched firmly between the teeth. But overall it became so damn good. The smoked Roballo almost tasted like smoked Perch. The smoked prawns can be developed further but was still super good. The pork was juicy and delicious The turkey didn’t become a total success, because the piece was too thick, the taste stayed in the outer layer. Next time we will try the thigh piece that is thinner.

On the BBQ we placed langoustine in halves marinated in garlic, corn cobs and small Dorados. Yummy.

IMG_6410

 

The advantage to sit on the beach is that when you become too warm, or need a break you just have to move a few meters for a dip in the water, as here at the beach was pleasant warm and crystal clear.

 IMG_6422

 

The beach that is located in a deserted part of the Rio Formosa area was filled with fine shells and a lot of not-so-fine plastic debris. It is sad that it should be so difficult to dispose of garbage and rubbish in the bins.

We sit there and enjoy life and look towards Faro and Ohlão and sees a jet-black column of smoke in Faro area. We thought it was the little shipyard that got into trouble. It took a few hours before the fire was related. You could very clearly see the color of the smoke of the fire fighters managed to smother the fire or not and when it flared up again. Column of smoke ranged from carbon black to white and also in bulk. It took a few hours before the fire in the sugar cane fields were under control.

IMG_6408 IMG_6412

IMG_6418 IMG_6433IMG_6434

Once back on the boat, it was not so much more done on this day. Even the dinner was cancelled and I spent the evening at a marathon look at the old swedish TV serie.

Read Full Post »

Så var vi då tillbaka i Rio Formosa. Det underbara innanhavet utanför Faro och Ohlao på Algarvekusten. Vi ankarar utanför den lilla fiskebyn Culatra som är ett av våra absoluta favoriter. Här kan blåsa men vi får inga vågor. Den STORA sanddynen som byarna Culatra och Farrol ligger på skyddar från Atlantvågorna.

Farrol är lite besvärligt att ankra vid, då den ligger så nära öppningen i sanddynerna där tidvattnet strömmar in och ut i en väldig fart vid vissa tider i tidvattencyklerna. Så hit åker man med färjan från Ohlao. Men utanför Culatra är det lungt att ankra. Vi blev förvånade att så många båtar var här så tidigt på säsongen.

DSC_0271

DSC_0270

Vi har som sagt varit här många gånger, du kan läsa om ett besök här eller så söker du på Culatra och hittar alla inlägg.

De enda fordonen som finns här är traktorer och precis vid stora bryggan är traktorparkeringen.

DSC_0267DSC_0268

Vissa kom aldrig vidare från sista parkeringen medan andra putsas och målas och funkar trots många år på nacken.

En promenad på ca 1 km längs en fin spång som är byggd över sanddynerna för att underlätta ett besök på Atlantstranden.

DSC_0293

Vy från Atlanten mot fastlandet

Vinterns sydliga vindar har jobbat hårt med att gräva bort sand

DSC_0292

Det blev till att pulsa i sanden. Att hoppa var för högt.

 

Nu är stranden helt öde men så vacker!

DSC_0281 DSC_0291

Någon var modig och “nästan-badade”

DSC_0290

Tillbaka till byn och vi svalkade oss med varsin öl innan återfärden till båten.

Om man nu inte har båt, kan man komma hit då? Absolut. Att flyga hit gör man enkelt. Närmsta flygplats är Faro. Tyvärr så flyger inte SAS till Portugal längre men det finns andra bolag. Från Faro tar man bussen eller taxi till Ohlao och sedan en färja över till Culatra. Bo får du göra i Ohlao. Finns inga övernattningsmöjligheter på ön.

Vad kan man göra mer här? Fortsätt att läsa, det kommer i kommande inlägg.

DSC_0276

 

IN ENGLISH

So we’re back then in Rio Formosa area. The wonderful inland sea outside Faro and Ohlao on the Algarve coast. We anchored outside the small fishing village of Culatra which is one of our absolute favorites. It can be a bit windy, but no waves. The BIG dune that villages Culatra and Farrol is situated on are protecting from the Atlantic waves.

Farrol is a bit inconvenient to anchor at, as it is so close to the opening in the dunes where the tide flows in and out of at a tremendous speed at certain times due to the tide. To come here you take the ferry from Ohlao. But outside Culatra is it easy to anchor. We were surprised that so many boats were here so early in the season.

DSC_0271

DSC_0270

 

We have been here many times, you can read about our previous visits here or by searching for Culatra to find all the old posts.

 

The only vehicles that are available here are tractors and right at the main bridge is tractor parking.

DSC_0267DSC_0268

Some never came forward from the last parking lot while others plastered and painted and works despite many years old.

A walk of about 1 km along a nice footbridge built over the sand dunes to make  a visit to Atlantic Beach easier

DSC_0293

View from the Atlantic to the mainland

The winter southerly winds have worked hard to dig out sand

DSC_0292

It got to the ripple in the sand. To jump was too high and out of the question.

Now the beach is deserted but so beautiful!

DSC_0281 DSC_0291

Someone was brave and "almost-bathed"

DSC_0290

Back to the village and we fanned ourselves with a beer before the return to the boat.

Now if you do not have a boat, you can come here then? Absolutely. To fly here makes it easy. The nearest airport is Faro. Unfortunately, it does not fly SAS to Portugal for longer but there are other companies. From Faro takes the bus or taxi to Ohlao and then a ferry over to Culatra. You can’t find any hotels or B&B in Culatra only in Faro or Ohlao. No accommodation facilities on the island.

 

DSC_0276

Read Full Post »