Att flytta utomlands–To change residence ship

Nu har vi tagit steget. Steget som vi har pratat om i ca 30 år men inte blivit färdiga att förverkliga. Vi har flyttat ut från Sverige och bosatt oss i Portugal.

Som ni såg i förra blogginlägget så säljer vi vår älskade segelbåt Lady Annila och tar en liten paus i seglandet, och blir landkrabbor för ett tag.

I Sverige finns den mesta myndighetsinformationen på webben och på många olika språk. Så är det inte i Portugal. Banker, är lika erbarmligt dåliga på annat än det inhemska språket oavsett om man är i Sverige eller Portugal. Mobiloperatörer likaså.
Vi är mycket glada över att vi fick kontakt med en portugisiska som dels är väl insatt i det Portugisiska systemet och dels kunde agera som tolk. Utan henne hade vi inte varit inflyttade på länge.

Allt började för ca 4 månader sedan, med att vi ansökte om ett skattenummer, tidigast 3 månader efter att vi fått det kunde vi ansöka om Residence Certificate, dvs bli inskrivna i den Portugisiska folkbokföringen. Sedan rullade det på ganska så bra, besök på vårdcentralen för att bli inskrivna i sjukvårdssystemet och till slut ett besök på Hälsomyndigheten för att ansöka om ett EU-sjukvårdskort. Men där sprang vi rakt in i väggen. En liten generalska som minnsann visste hur saker och ting fungerar och EU-sjukvårdskortet var minsann inget som hon handlade. Vår tolk och guide ilsknade till och plötsligt var det inga som helts problem att ta emot vår ansökan. Men att sedan bli inskrivna i Segura Social, dvs socialförsäkringen är en annan historia.
Jag kanske är lite naiv, men jag tycker ju att de tre sista instanserna är lite samma sak, och om jag inte är inskriven i Segura Social, hur kan jag då vara inskriven i sjukvårdssytemet??? Jaja, finns säkert någon bra förklaring på det hela..

Vi har blivit utrustade med en hel hög med nya nummer som skall användas hos olika instanser för att bevisa vem vi är. Har en lång lista i plånboken som jag lämnar fram så får vederbörande välja det som verkar bäst. Jag har gett upp i att hålla isär dem. Nej, tacka vet jag det svenska personnummret som funkar över allt och är kopplat till alla (tror jag) myndigheter.

Bankkonto, internetbank och bankkort är andra, idag, livsnödvändiga saker. Sagt och gjort, när vi, i februari, fått vårt skattenummer så gick vi in till banken och öppnade ett konto och fick internetaccess. Inga problem. Adressen på kontona fick bli den svenska eftersom vi ännu inte hittat boende i Portugal.
När vi så fick klart med lägenheten, gick vi ner till banken igen för att ändra adressen. “-Mnjae det är inte så enkelt”, sa vår bankman. “Då måste jag ha en kopia av en gas-, el eller vattenräkning först”. Jag bara tittade på honom, det skulle ju ta minst en månad innan vi fick någon sådan räkning. Jag undrar då om inte Residence Certificate kunde duga. Han såg lite förvånad ut nickade jakande. Han trodde inte att vi hade fått ett sådant redan. Han knappade en stund på datorn, och så var det då frågan om bankkort. Inga problem, han knackade lite mera på tangentbordet och sa att Då var det klart, korten skickas till er adress i Sverige! Den adress ändringen vi precis gjort gällde inte än, någon i Lissabon, på huvudkontoret, var tvungen att godkänna den nya adressen … Nåja efter lite diskuterande fram och tillbaka och underskrift av chefen så lyckades han på något sätt få vår adressändring att gå igenom. Lite jobbigt när tjänstemännen inte är betrodda att utföra alla ärenden.
Har funderat på detta och undrar hur någon i Lissabon kan godkänna vår adress? Den personen vet inte vilka vi är, har inte sett vår legitimation eller våra papper om att vi faktiskt bor på en viss adress. Låter mer som ett sätt att ordna arbetstillfällen. Dvs att någon utrustas med en stämpel, dator och skrivare. “-Skriv ut alla ärenden från datorn och sätt en stämpel och signatur och arkivera”.

Skattenummer är intressant. Det skall uppges i kassan när man är och handlar, uppgifterna går till Financas och vissa inköp man gör berättigar till skatteavdrag. Vilka inköp har vi dock inte lyckats klura ut än. 

Det är otroligt spännande med alla olika rutiner och regler. Det lär nog ta ett bra tag innan man har koll på det hela.

Nu skall vi bra lära oss portugisiska också, så vi slipper tolk och Google Translate!

Att tillägga, vi har bara flyttat vår adress, inte vårt medborgarskap.

 

 

Now we have taken the step. The step that we’ve been talking about for about 30 years. We have moved from Sweden and lives us in Portugal.

As you saw in the last blog post, we sell our beloved sailboat Lady Annila and take a little break from sailing and become landlubbers for a while.

In Sweden most of the authorities has information on the web and in many different languages. That is not the case in Portugal. Banks, is just as miserably poor at other than the national language, regardless of whether they are in Sweden or Portugal. Mobile operators likewise.
We are very happy that we got in contact with a Portuguese lady that is both well versed in the Portuguese system, and could act as interpreter. Without her we had not been ready with all the bureaucracy for a long time.

It all started about 4 months ago, when we applied for a tax number, not earlier than three months after we got that, we could apply for a Residence Certificate, ie be enrolled in the Portuguese population register. Since it went on quite well, visits to the health center to be enrolled in the health care system, and finally a visit to the Health Authority to apply for a European Health Insurance Card. But there we ran straight into the wall. A woman with inferiority told us that “SHE was the one who knew how things work and the European Health Insurance Card was certainly nothing as she was handling”. Our interpreter and guide got angry and suddenly there was no problems at all to file an application.
But then to be enrolled in Segura Social, that social insurance is a different story.
I may be a bit naive, but I’d think the last three instances is a bit the same thing, and if I am not enrolled in Social Segura, how can I be enrolled in the health care system??? Well, there are certainly some good explanation on the whole ..

We have been equipped with a whole bunch of new numbers to be used in different instances to prove who we are. Have a long list in the wallet that I can show up so the right one can be choosen. I have given up on keeping them apart.

Bank accounts, internet banking and debit card are others, today, vital things. Said and done, when, in February, we received our tax code we went to the bank and opened an account and got Internet access. No problem. The address on the accounts had to be the Swedish because we have not yet found any accommodation in Portugal.
When we got the lease on the apartment, we went down to the bank again to change the address. "-Well, It’s not that simple," said our banker. "I must have a copy of a gas, electricity or water bill first." I just looked at him, it would surely take at least a month before we got any such bill. I wondered if the Residence Certificate could do. He looked a little surprised, nodded in affirmative. He did not belive that we had such a certificate already. He typed for a time on the computer, and then it was the issue of debit cards. No problem, he tapped a bit more on the keyboard and said then it was clear, the cards will be sent to your address in Sweden! The change of address, we just made was not valid yet, someone in Lisbon, at the headquarters, had to approve the new address … Well after a bit of discussing back and forth and a signature of the manager, he managed to get our address to go through. A little awkward when officials are not trusted to perform all matters.
Been thinking about this and wonder how anyone in Lisbon can approve our address? That person does not know who we are, have not seen us or our identity or our paper that we actually live at a certain address. Sounds more as a way to organize jobs. That someone equipped with a stamp, computer and printer. "-Print All files from your computer and insert a stamp and signature and then archive."

The tax number is interesting. It must be stated at checkout when you are shopping, the data goes to Finanças and some purchases is to make eligible for tax deductions. Which purchases, we have not been able to figure out yet.
 

It is incredibly exciting with all the different rules and practices. It will probably take a while before we have an eye on it all.

Now we just have to learn Portuguese as well, so we do not have to use an interpreter or Google Translate!

To add, we have just moved our address, not our citizenship

Annons

14 kommentarer

 1. OK det börjar klarna, eller…
  Båt = ingen mark – sedan lägenhet = ingen mark, eller?
  Skall bli spännande följa era fortsatta ‘äventyr’ – nu i Portugal.
  Detta land blev vi förtjusta i under vårt besök under nyåret. Bli inte förvånade om vi dyker om nån gång vad det lider. Vi har ‘gamla’ kompisar nere i Alicante, släkting uppe i Porto, vår revisors dotter… fan vet var hon bor och så nu ni…
  Rena vallfärdandet :-9

 2. Haha, du har fattat! 😊 hör bara av er om ni har planer söderöver.

 3. Alla myndigheter tog ca 10 dagar att avverka. Nu är det bara att lära sig hur det funkar. Lär ta längre tid… 😊

 4. Detta är ju verkligen ett helt nytt steg – och förstår att det är mycket nytt att sätta sig in i!!! Många säger att administrationen är krånglig i Sverige, men jag tror bestämt att det finns värre… 😉

 5. Madame C är en guldgruva, eller hur? Utan henne hade inte vi klarat av att få alla papper och tillstånd så snabbt.
  Håller med om att det är lite klurigt att förstå hur allt funkar i det nya hemlandet. Som vi förstår det så kan det vara bra att använda skattenummret när man handlar t.ex. byggvaror eller köper vissa tjänster för att minska skatten vid deklarationen. Men vi tror inte att det gäller oss som inte ska arbeta i Portugal. Men som sagt, inget vi vet. När det blir dax att deklarera kanske det klarnar?!

 6. Vi har mycket administration i Sverige, men byråkratin i många andra länder är väldigt märklig och stor och krånglig för oss svenskar. Tror att det är mer viktigt med alla steg och positioner och prestige – ”kunden” är underordnad. Sverige är så otroligt digitalt jämfört med många andra länder och det är också en skillnad som i alla fall jag har lite svårt för ibland. Fast å andra sidan är det roligare att träffa folk än en datorskärm….
  Ska bli kul att följa er nya tillvaro!

 7. Jag träffar också hellre folk IRL. Men om man nu har registrerat en person med adress, skostorlek och kragmått så vore det så himla praktiskt om sådana trivialiteter följde med till nästa myndighet….

 8. Men oj!!! Och WOW!!!! Så himla kul … nu måste jag ju skynda mig att läsa alla dina inlägg jag missat under min helg på vift. Stort grattis! 😍😊

 9. Ja jösaness 🙂 Här i Tyskland är det tro det eller ej nästan likadant. Här älskar man papper, intyg och stämplar som om det vore livet, ha ha!

 10. Tror nästan att det bara är i Sverige som man inte behöver stämplar o intyg … Men å andra sidan så vet jag inte hur processen är i Sverige. Klart enklast när man är född in i systemet. Oavsett land. 😳

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s