Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘#Sardinien’ Category

Var viken vi låg i några dagar när det blåste så mycket.

Tyvärr så gjorde vädret att vi inte kom i land som vi hade tänkt. Det såg ganska så mysigt ut, och antagligen finns där en resort eller hotell. För det var förvånansvärt många nere på stranden och solbadade. Några badade på riktigt också.

Vattnet i viken var underbart turkost, och kristallklart. Vi låg på 6 m djup och kunde tydligt se bottnen med stenar och sjögräs och fiskar. Även ankaret när vi lade det. När så kättingen var utkörd så låg vi ca 40 m från ankaret, då såg vi det inte.

Byn Teulada, som är närmsta tätort, ligger uppe i bergen. Här nere vid vattnet har de sina fiskebåtar och hotell för “di där tokiga turisterna”. Det är så det är här på Sardinen. Byarna ligger långt från vattnet. Då, i tidernas begynnelse när man anlade byarna så var det ur säkerhetssynpunkt att lägga dem uppe i bergen. Alla anfallare kom från havet och låg då byn med kvinnor o barn en bit från havet så var de lättare att skydda o försvara.
Idag är det bara stökigt, iallafall för oss som kommer i fredliga avsikter från havet. Vi vill ju bara handla lite, fylla på förråden. Buss kan man säkert åka, men när går den? och hur kommer man tillbaka. Vilket är nog så viktigt.

Vi är inte så väldigt långt från Cagliari, huvudstaden här på Sardinen. Vattenvägen är det mycket närmare än om man skall åka bil. En stor bukt man får köra runt, medan vi bara sneddar tvärsöver.

Här lär finnas gott om vandringsleder och hotell, så en lite aktiv semester i ett lite öde område med både strand, berg och skog kan kanske vara något.

 

DSC_0156 DSC_0153 DSC_0155

 

IN ENGLISH

 

Porto Malfatano was the bay we were in a few days when we had that gale for 24 hours..

Unfortunately, due to the weather we were not able to go ashore as we had thought. It looked quite nice, and probably there is a resort or hotel. Because it was surprisingly many people down at the beach having a sunbath. Some even swam in the 18 C water.

The water in the bay was wonderful turquoise and crystal clear. We were at 6 m (18 feet) deep and could clearly see the bottom with rocks and seaweed and fish.

The village of Teulada is in the mountains down here by the water, they have their fishing boats and hotels. That is how it is here in Sardinia. The villages are located far away from the water. Since the dawn of time when the villages was founded they placed them far from the water, for safety reasons. All attackers came from the sea and if the village with women o children far from the sea it was easier protect o defend. Today it’s just troublesome, at least for us coming with peaceful intentions from the sea. We just want to do some shopping, stock up on supplies. there is probably a bus, but when it goes? and will we be able to come back?  Which is just as important.

We are not so very far from Cagliari, the capital here in Sardinia. The waterway is much closer than if you go by car. A large bay you have to drive around while we just slants across.

It is said to be plenty of trails and hotels, so a little active holiday in a pretty deserted area with both beaches, mountains and forest might be something to explore.

Read Full Post »

Några timmar efter att vi lagt ankare i viken på södra Sardinien igår kväll, började det blåsa lite ordentligt. Precis som prognoserna sagt. Vi lagade middag och sedan blev det kojen redan vid 21-tiden. 

Segelbåten som vi delade ankarvik med tittade lite oroligt på oss när vi kom in. I Italien är det vanligt att man lägger sig på fenderavstånd från varandra. Men det gillar inte vi så vi lade oss så långt ifrån honom som möjligt. Båtgrannen gick nöjt ner under däck igen.

Tyvärr så gick vågorna nästan rakt in i viken vilket gjorde att det gungade ganska ordentligt. Men vi sov så gott så. Litade på vårt ankare. När vi vaknade vid 7-8 tiden hade den andra båten lämnat hade kanske gungat för mycket för honom. Prognosen sa fortsatt hårda vindar och ökande från ost, så vi beslöt oss för att hitta åtminstonde våglä. Det fick vi i viken bredvid. Behövde bara förflytta oss ca 5 min. Och som det har blåst idag. Mellan 15 och 18 m/s hela dagen och det skall fortsätta i princip hela natten.

Middag idag blev en favorit i repris, stekt lax med ris och vitvinssås.

IN ENGLISH

A few hours after we droped anchor in the bay in southern Sardinia last night, the wind increased a bit. Just as the forecast said. We cooked dinner and then went to bed already at 21 o’clock.

The sailboat that we shared bay with looked a little anxiously at us when we came in. In Italy it is usual to anchor just a fender away from each other. But that is not whst we like so we anchorde as far from him as possible. Our neighbourgh  was confined and went below deck again.

Unfortunately, the waves went almost straight into the bay which made the bost rock pretty much. But we slept so well. Trusting our anchor. When we woke up at 7-8 in the morning the other boat had left it might have been rocking too much for him. The forecast said continued strong winds and rising from the east, so we decided to find at least lee from the waves. We got that in the bay next door. Just needed to move us about 5 minutes away. And God it has bern windy today. Between 25-35 knots throughout the day and it will continue in almost all night.

Dinner today was a favorite; fried salmon with rice and white wine sauce.

Read Full Post »

För drygt sju månader sedan kom vi till Sicilien. Så mycket vi har sett och upplevt under dessa månader är helt fantastiskt. Så många nya goda vänner. Det känns faktiskt lite trist. Särskilt som vi inte vet när vi kommer tillbaka. För tillbaka kommer vi. Det är fortfarande massor av ställen vi inte besökt, Keramikstaden , Chokladstaden, Barockstaden, Palermo, Erice.

När vi lämnade Trapani på morgonen var staden dold i dis och dimma. Bara berget där staden Erici ligger på toppen syntes.

Vi hade dåligt med vind så motorn fick jobba. När väl vinden kom så var den fortfarande för svag för oss att segla i och i fel vinkel för stora genackern, så det blev motorsegling för att dra nytta av den lilla vind vi hade. En lugn och händelselös dag avslöstes med en tillika händelselös natt.

Första gången vi seglade till Sardinen, sommaren 2011. Gick vi från Menorca till Sardinien och hade Alghero på norra delen av Sardiniens västkust som destination. Vi kontrollerade som vanligt vädret nog, men en rackarns Mistral lyckades slinka emellan alla kontroller och väderprognoser. Den som vi råkade utför var en snäll. Men den ställde trots det till med problem för oss. Segla från Mahon till Alghero innebär att vi seglar mot nordost. Kommer då en stark vind från nord så får man slåss mot vind och vågor för att komma dit man vill. Så angelägna var vi inte utan ändra mål  till Oristano ungefär mitt på västkusten. Nix gick inte det heller Det hela slutade med att vi höll på att missa hela ön! När vi kom in längs södra sidan fick vi lä och kunde gå norrut och tillslut hamnade vi i Cagliare.

Denna segling blev det också lite besvärligt att ta oss till Sardinen. Nu kom vi söderifrån och skulle till den västra delen av sydkusten. Så vid 7-tiden i morse var vi påväg mot ostkusten av ön. Prognoserna vi laddat ner från ett antal olika väderleverantörer var enhälliga i att vindarna skulle vara svaga och komma från alla håll UTOM väst. Vilket vi tyckte var var bra. Som sagt det stämde till kl 07 i morse. då vred vinden till nästan rakt västlig och ökade i styrka till ca 10-12 m/s inte så mycket iofs men från fel håll och med ganska så grov sjö så blev det lite jobbigt ombord. Att vi inte fått tillbaka sjöbenen hjälpte till att spä eländet.

Vågorna kom från alla håll och när det är svaga vindar så måste vi stötta med motorn för att komma fram i motsjö, motvind och motström. Trots det så gjorde vi stundom bara 1 knop över grund och båten rullade och gungade ganska rejält. Efter ett tag så såg vi att vågmönstret ändrade sig och vi var snabba att ändra kurs för att inte få dem rakt i nosen. Men det innebar att vi gick mot den östra sidan av ön. Vi skulle åt andra hållet. Vi fick kryssa en stund och när vi närmade oss land så lade sig vågorna mer och mer. Get gick till och med att laga mat! Vid 16-tiden vred vinden nästan 180 grader och vi har den nu akterifrån istället. Vilket ger oss en mycket behagligare gång. Så våra beräknade 26-28 timmar för denna trippen har vi slagit med råge. Efter 35 timmar var vi framme och ankaret lagt.

Vad gör vi då på en sådan här passage? Ja de första ca 12 timmarna så njöt vi bara. Lyssnade på musik eller e-bok, jag virkade och Jonas fixade lite småprylar eller bara satt och slappade. laga mat tar lite längre tid än normalt då man måste ta fram lite i taget annars ligger allt i en rörig kletig hög på durken.

 

 IMG_5450  
Jonas ställer in navigationsskärmen till Night mode, med sjökort+ AIS på en halvan och Radarn på den andra delen.
Jonas sets the navigation screen to night mode, with chart + AIS on one half and radar on the second part.

IMG_5453 
Min virkkorg
My handicraft basket, right now crochet

IMG_5452
Kikare och satellittelefon är framme

Binoculars and satellite phone arrives

IMG_5455
Och en vacker solnedgång.
And a beautiful sunset.

IMG_5463
LAND I SIKTE!!    Land in sight !!

 

IN ENGLISH

For more than seven months ago, we came to Sicily. so much we have seen and experienced during these months are absolutely amazing. So many new friends. It actually feels a little sad. Especially since we do not know when we’ll come back. Return we will. There are still lots of places left to visit, The Pottery town, The Chocolate city, The Baroque city, Palermo, Erice.

When we left Trapani in the morning, the city was hidden in mist and fog. Only the rock where the city Erici is located on the top was visible.

We had bad luck with the wind so the engine had to work. Once the wind came, it was still too weak for us to sail and at the wrong angle for large lost sail, so it became motor sailing to take advantage of the little wind we had. A quiet and uneventful day was followd by an equally uneventful night.

The first time we sailed to Sardinia, the summer of 2011. We went from Menorca to Sardinia and had Alghero in the north of Sardinia’s west coast as a destination. We checked the weather as usual enough, but a darn Mistral managed to slip between all controls and weather forecasts. The one we happened to perform was a kind. But it raised despite the problems for us. Sail from Mahon to Alghero means we sail towards the northeast. Will then a strong wind from the north, you get to fight against the wind and waves to get where you want. So eager were we not, without changing the goal to Oristano about the middle of the west coast. Nix was not there either, it ended up that we were about to miss the entire island! When we came in along the south side we got shelter and could go north and eventually ended up in Cagliare.

This sailing it became a little awkward to get to Sardinia as well. This time we came from the south and going to the western part of the south coast. At 7 o’clock in the morning we were on our way to the east coast of the island instead. The forecasts we downloaded from a number of different weather providers were unanimous in that the winds would be weak and come from all sides except the west. Which we thought was good. As I said it sued to at 07 this morning. when the wind veered to almost due west and increased in strength to about 10-12 m / s are not so much but from the wrong direction and with quite rough sea it was a little dicey on board. That we not gotten back sea legs helped to dilute the misery.

The waves came from every direction, and when it’s light winds, we have to support with the engine to manage the head seas, headwind and current. Even so, we did sometimes only 1 knot over ground and the boat rolled and rocked quite a bit. After a while we saw the wave pattern changed and we were quick to change course to avoid getting them right in the nose. But it meant that we went to the eastern side of the island. We would in the other direction. We were cruising for a while and when we approached the country so lay the waves more and more. Get even went to cook! At 16 o’clock the wind turned almost 180 degrees and we have it now from the stern instead. Which gives us a much more pleasant time. So our estimated 26-28 hours for this trip, we have beaten by a wide margin. After 35 hours, we arrived and the anchor added.

What do we do in such a passage? Yes, the first about 12 hours so we just enjoyed. Listening to music or e-book, I crocheted and Jonas tweaked some small items or just sat and were hanging. Cook takes a little longer than normal when you have to develop little by little else is all in a sticky messy pile on the floor.

Read Full Post »

« Newer Posts